Bli en certifierad installatör

Arbetar du som installatör av energi-och värmesystem? Med en certifiering ökar du din konkurrenskraft.

Certifieringen säkerställer att du har den senaste kunskapen och just den kompetens som behövs inom ditt valda område. Du vet också att du till hör den grupp av installatörer som har validerad kompetens inom just förnybar energi. Och eftersom intresset för förnybar energi hela tiden ökar blir din kompetens allt mer eftertraktad och efterfrågad, både direkt och indirekt via den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

Möjlighet till fler uppdrag

Efter att du blivit certifierad blir dina kontaktuppgifter upplagda på både Energimyndighetens, Boverkets, Incerts samt olika branschorganisationers webbplatser för att konsumenten lätt ska kunna komma i kontakt med dig. De kommunala energi- och klimatrådgivarna har också kännedom om de certifierade installatörerna i sitt område. Sammantaget gör det att möjligheterna till nya uppdrag ökar rejält.

Större trygghet för dina kunder, högre lönsamhet för dig

Med den senaste kunskapen kan du och dina kunder känna er trygga i att installationerna håller en hög kvalitet. Det är något som många kunder kan tänka sig att betala mer för. Det kan också minska antalet kundklagomål, vilket spar både tid och pengar.

Du kan välja att certifiera dig inom något av följande områden:

  • Pannor som drivs med biomassa (till exempel ved och pelletspannor)
  • Solvärmesystem
  • Värmepumpar
  • Solcellssystem

Som erfaren installatör har du så klart redan god kunskap inom ditt arbetsområde. Med certifieringsutbildningen får du möjlighet att validera din kompetens, och även fördjupa din kunskap inom ett eller flera tekniska områden. Arbetar du som installatör av energi- och värmesystem? Med en certifiering ökar du din konkurrenskraft.

Så certifierar du dig

För att få certifikatet krävs att du genomgått en obligatorisk certifieringskurs och klarat certifieringsorganets examination med godkänt resultat. För att bli certifierad krävs dessutom att du ska ha minst tre års dokumenterad erfarenhet inom installatörsbranschen och en för verksamheten relevant utbildning.

De anläggningar som ingår är de som installeras i byggnader med värmeeffektbehov på upp till 20 kW. Certifieringen gäller i fem år och därefter krävs en ny certifiering.

Certifieringskursen är i dagsläget cirka två veckor lång med självstudier och två dagar på plats. Den första dagen på kursen ägnas åt viktiga teoretiska moment och du får information om hur certifieringen går till och vad som krävs. Andra dagen ägnas åt praktiska moment och dagen avslutas med en kort individuell genomgång med ett praktiskt prov.

Ditt ansvar som installatör

Som certifierad installatör av förnybar energi kan du ge råd om vilka uppvärmningssystem som passar för de boende och den aktuella byggnaden. Du säkerställer helt enkelt att installationerna blir så kvalitetsmässigt och miljömässigt bra som möjligt.

Som certifierad installatör ska du:

  • Ha kännedom om olika tekniker och metoder för energieffektivisering och kunna råda kunden om vad som passar
  • Ha de färdigheter som behövs för att utforma, installera och underhålla de anläggningar som omfattas av den aktuella behörigheten och som motsvarar kundens behov av en väl fungerande och säker anläggning
  • Ha kännedom om nationella och internationella regelverk och standarder
  • Känna till miljöaspekter
  • Kunna utföra kostnads- och lönsamhetskalkyler

Ha kunskap om att dimensionera och optimera anläggningarna efter byggnadens behov av värme, varmvatten och el.

Om certifieringen

Certifieringen är frivillig i och gemensam för EU.

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten godkänner den obligatoriska utbildningen inför certifiering och/eller utbildningsleverantörer. Energimyndigheten ansvarar också för att informera om fördelarna med att använda sig av certifierade installatörer och följa upp hur utbudet och efterfrågan på certifierade installatörer utvecklas över tid.

Boverkets roll

Boverket har tagit fram föreskrifter för de krav som ska vara uppfyllda för att bli certifierad som installatör. På Boverkets webbplats kommer även alla certifierade installatörer att visas. Kunder kommer därigenom kunna ta kontakt med en certifierad installatör via denna sida.

Swedacs roll

För att säkerställa kvaliteten kommer Swedac att ackreditera certifieringsorgan för personcertifiering enligt ISO 17024 av installatörer enligt Boverkets föreskrifter BFS 2015:4-CIN 2. De företag som utbildar ska vara certifierade enligt ISO 9001 av ett ackrediterat certifieringsorgan.