Värme- och luft- konditioneringssystem

Det finns stora möjligheter att göra energibesparingar i befintliga byggnader och system, utan att göra en total ombyggnad. Potentialen för energibesparing har undersökts i många studier och resultaten pekar åt samma håll: det är både möjligt och ekonomiskt lönsamt att åstadkomma över 20 procent energieffektivisering i befintlig bebyggelse.

Lönsam trimning kan ge bättre inomhusmiljö

Många av de mest lönsamma åtgärderna för energieffektivisering handlar om att trimma befintliga system så att de arbetar som de är avsedda att göra. Detta arbete kan infogas i den normala underhållsplanen. Åtgärder i befintliga system har ofta flera positiva effekter:

  • kostnadsminskning, till följd av energieffektiviseringen
  • bättre inomhusklimat genom att värma och kyla på rätt ställen
  • bättre driftsäkerhet och längre livslängd för byggnadens tekniska system tack vare det regelbundna underhållet.

Se över dimensioneringen

En annan enkel och lönsam åtgärd kan vara att se över systemens dimensionering. Kanske har behovet av värme och kyla minskat genom åren tack vare genomförda energieffektiviseringar. Äldre system kan också vara överdimensionerade för säkerhets skull eller för att tillgodose behoven efter en planerad tillbyggnad som aldrig blev av.

Med kännedom om systemens dimensionering och verksamhetens behov kan du kanske stänga ner ett system helt och flytta över dess funktion på ett annat system som har överkapacitet.

Kostnadsfri hjälp från den kommunala energi- och klimatrådgivaren

Landets kommunala energi- och klimatrådgivare svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatet, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat. Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänheten, små och medelstora företag och organisationer.

Här hittar du din kommunala energi- och klimatrådgivare.

EU sätter fokus på större värme- och luftkonditioneringssystem

På EU-nivå är effektivitet och dimensionering av större värme- och luftkonditioneringssystem en prioriterad fråga. EU:s direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda, även kallat EPBD2, trädde i kraft den 18 juni 2010. Målsättningen med direktivet är att uppnå en minskad energianvändning inom bygg- och fastighetssektorn för att minska energiberoende och utsläpp av växthusgaser.

Effektiviteten hos värmesystem med en effekt över 20 kW och luftkonditioneringssystem med en effekt över 12 kW anses särskilt viktiga. Därför krävs det av samtliga medlemsstater att de antingen ska inspektera dessa system eller informera fastighetsägarna om vilka åtgärder man kan vidta för att effektivisera systemen. Sverige har valt informationsalternativet.