Rapportera

Senast den 31 mars 2017 ska de företag som omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag (EKL) rapportera in resultat från sin energikartläggning till Energimyndigheten.

Rapportera in energikartläggningen senast 31 mars 2017

Rapporteringen görs elektroniskt via Energimyndighetens e-tjänst för EKL.

Om du har behörighet till e-tjänsten för EKL sedan tidigare loggar du in och trycker på "Skapa nya ärenden" i vänstermenyn.

För nya användare gäller följande:

När dessa steg är genomförda och Energimyndigheten har gett dig behörighet loggar du in i e-tjänsten. I vänstermenyn under "Skapa ärenden" hittar du formuläret för rapportering.

Vad ska rapporteras?

Vilka uppgifter som ska rapporteras in framgår av manualen till Energimyndighetens e-tjänst för EKL.

Manual för rapportering – energikartläggning i stora företag

Efter en första rapportering ska företaget därefter rapportera in uppgifter från en ny energikartläggning minst vart fjärde år.

Vad händer efter rapporteringen?

Energimyndigheten kommer att kontakta er om det krävs kompletteringar i rapporteringen. Om du inte hör något från oss är rapporteringen mottagen och komplett.

En elektronisk kopia av den inskickade rapporteringen finns sparad i ärendet. Du kommer åt den under "Öppna ärenden" när du är inloggad i e-tjänsten.

Här kan du även uppdatera och komplettera en redan inskickad rapport. Klicka på ärendet och sedan på ikonen i kolumnen "Komplettera ärende" (längst till höger). Då öppnas tidigare inskickad rapportering som kan uppdateras och skickas in på nytt. Denna funktion för komplettering kan användas så länge e-tjänsten är öppen, dvs till och med 31 mars 2017.

Rapportering för företag som genomför detaljerad energikartläggning i etapper

Det finns möjlighet att sprida ut den detaljerade energikartläggningen under maximalt fyra år. Den första fyraårsperioden löper mellan 2016-2019. Uppdelningen av den detaljerade energikartläggningen bör åtminstone vara jämnt fördelat över de fyra åren, men kan göras under en kortare tidsperiod.

Den första delrapporteringen ska göras senast 31 mars 2017, och samtidigt ska en detaljerad plan redovisas för hur de resterande delarna av verksamheten ska detaljkartläggas under de kommande maximalt tre åren.

Det innebär att den första delrapporteringen omfattar den övergripande beskrivningen av företagets energianvändning, en uppskattning av företagets betydande energianvändning, resultat från den detaljerade energikartläggningen som genomförts fram till första delrapporteringen samt en genomförandeplan för resterande energikartläggning av företaget.

Företaget kommer sedan att årligen behöva delrapportera resultat från den detaljerade energikartläggningen fram till att all betydande energianvändning har genomgått en detaljerad kartläggning eller som senast till och med 2020 eftersom den detaljerade energikartläggningen ska vara klar vid utgången av 2019. Vid delrapporteringarna finns möjlighet att uppdatera tidigare lämnade uppgifter om exempelvis total energianvändning, betydande energianvändning och kostnadseffektiva åtgärder.

Energikartläggningsrapporten ska sparas hos företaget

Energikartläggningsrapporten som helhet kommer inte att begäras in till Energimyndigheten annat än i de fall då detta behövs för tillsyn. Rapporten ska upprättas av företaget som ska spara den och övriga uppgifter från kartläggningen i sju år från utgången av det kalenderår som uppgifterna avser. Förutom att uppgifter från energikartläggningsrapporten begäras in via rapporteringen så kan Energimyndigheten även vilja titta på energikartläggningsrapporten i sin helhet i samband med tillsynsbesök.