Redovisa resultat

Här finns information om vad som ska redovisas i en energikartläggning, vad som händer efter redovisningen och vad som gäller om företag väljer att genomföra energikartläggningen i etapper.

Företag som omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag ska redovisa uppgifter från en ny energikartläggning minst vart fjärde år. Det finns också möjlighet för företagen att genomföra den detaljerade energikartläggningen i etapper.

Den 12 april 2017 var sista datum för företag som omfattas av lagen att redovisa resultat från sin energikartläggning till Energimyndigheten. Nästa möjlighet att redovisa resultat är första kvartalet 2018.

Under våren kommer Energimyndigheten att publicera resultat från företagens redovisning. Resultaten kommer att sammanställas på en aggregerad nivå.

Företag som genomför detaljerad energikartläggning i etapper gör en årlig redovisning

Det finns möjlighet att genomföra den detaljerade energikartläggningen etappvis under maximalt fyra år. Den första fyraårsperioden löper mellan 2016 ‑ 2019. Uppdelningen av den detaljerade energikartläggningen bör åtminstone vara jämnt fördelat över de fyra åren, men kan göras under en kortare tidsperiod.

Om företaget har valt att dela upp arbetet med den detaljerade energikartläggningen under fyraårsperioden ska företaget göra en årlig redovisning till Energimyndigheten. Vid delredovisningarna finns möjlighet att uppdatera tidigare lämnade uppgifter om exempelvis total energianvändning, betydande energianvändning och kostnadseffektiva åtgärder.

  • Sista datum för den första delredovisningen var den 12 april 2017.
  • Nästa möjlighet att redovisa resultat från energikartläggningen till Energimyndigheten är första kvartalet 2018.
  • En årlig redovisning ska göras fram till att all betydande energianvändning har genomgått en detaljerad kartläggning. Hela energikartläggningen ska vara klar vid utgången av 2019 och slutredovisning ska ske första kvartalet 2020.

Energikartläggningsrapporten ska sparas hos företaget

Redovisningen av energikartläggningen till Energimyndigheten är en kortfattad och övergripande sammanställning av företagets energikartläggning. Energikartläggningen ska även sammanställas i en rapport.

Rapporten ska upprättas av företaget som ska spara den och övriga uppgifter från kartläggningen i sju år från utgången av det kalenderår som uppgifterna avser.

Energikartläggningsrapporten ska göras enligt en standard som omfattar krav på vad en energikartläggningsrapport ska innehålla. Exempel på standarder som innehåller dessa krav är ISO 50002 och EN 16247-1.

Vägledning för energikartläggning

Det finns information om hur en energikartläggningsrapport kan skrivas i Energimyndighetens branschvisa vägledningar för energikartläggning enligt EKL. Energimyndigheten har i arbetet med stöd för energikartläggning till små- och medelstora företag även tagit fram ett exempel på en energikartläggningsrapport som följer EN 16247. Exemplet kan utgöra stöd för när energikartläggningsrapporten enligt EKL ska sammanställas.

Vad ska redovisas till Energimyndigheten?

Vilka uppgifter som ska redovisas till Energimyndigheten i e-tjänsten framgår av manualen till Energimyndighetens elektroniska formulär för EKL.

Om företaget har behörighet sedan tidigare till e-tjänsten för EKL gör du så här:

För nya användare gäller följande:

När detta är genomfört och Energimyndigheten har godkänt din ansökan om behörighet loggar du in i e-tjänsten. I vänstermenyn under "Skapa ärenden" hittar du formuläret för rapportering.

Vad händer efter redovisningen?

Energimyndigheten kommer att kontakta företaget om det krävs kompletteringar i redovisningen.

En elektronisk kopia av den inskickade redovisningen finns sparad i ärendet. Som företag kommer du åt redovisningen under "Öppna ärenden" när du är inloggad i e-tjänsten.

Energimyndigheten genomför tillsyn

När alla inkomna redovisningar är kompletta inleder Energimyndigheten sitt tillsynsarbete. Myndigheten kommer att kontakta företag som omfattas av lagen, men som inte har genomfört en redovisning. Under slutet av 2017 kommer arbetet med granskning av företagens energikartläggningsrapporter att påbörjas.