Strateginod Johanneberg Science Park

 

Deltagande organisationer

Sammankallande organisation: Johanneberg Science Park

Deltagande organisationer: Johanneberg Science Parks partners, delägare, finansiärer och stora nätverk med aktörer från akademi, näringsliv och offentlig sektor, lokalt på Chalmers campus, i Göteborg och regionalt.

Strateginoden Johanneberg Science Park ska främja innovation, utveckling, demonstration och bred implementering av produkter, tjänster och helhetslösningar som bidrar till resurseffektiv energianvändning samt ett samhälle som är bra för människa och miljö.

Målen är:

 • att vidareutveckla den befintliga samverkansplattformen för lokala och regionala aktörer som är, eller önskar vara, aktiva och bidra inom de tematiska områdena.
 • att främja ökat kunskapsutbyte mellan plattformens aktörer och aktivt främja deras nätverk och kunskapsutbyte på nationell nivå, till exempel med övriga strateginoder och med Energimyndigheten.
 • att stärka tillgänglig kompetens inom energi och samhällsbyggnad med kunskaper och erfarenhet på temaområden som mobilitet och digitalisering, i samarbete med Lindholmen Science Park.
 • att bygga och förmedla kunskap inom aktuella sektorer – med spets och bredd.
 • att etablera ett så kallat policy-labb för strukturerade diskussioner inom policyutveckling.

Bidrag till sektorsstrategierna

Strategiska områden inom Resurseffektiv bebyggelse:

 • Samordnad byggprocess
 • Resurseffektiva material och byggnader
 • Smart bebyggelse

Strategiska områden inom Flexibelt och robust energisystem:

 • Öppna och innovationsdrivande marknader
 • Främjad flexibilitetsförmåga i hela energisystemet

Strategiska områden inom Fossilfria transporter:

 • Transporteffektiva och fossilfria godstransporter
 • Transporteffektivt samhälle (persontransporter)
 • Arbetsmaskiner