Strateginod för Uppsala

Offentliga aktörer i Uppsala län åtar sig att utveckla en strateginod inom sektorerna Flexibelt och robust energisystem och Resurseffektiv bebyggelse.

Deltagande organisationer

Sammankallande organisationer: Region Uppsala, Uppsala kommun och Länsstyrelsen i Uppsala län
Deltagande organisationer: TBC

Region Uppsala, Länsstyrelsen i Uppsala län samt Uppsala kommun åtar sig att utveckla en strateginod med syfte att visa på hur ett län i tillväxt kan hantera kapacitetsutmaningar i energisystemet.

Genom att öka självförsörjningsgraden och skapa tjänster för att dela överskottsresurser vill noden utveckla de samhällstekniska systemens totala effektivitet i både befintlig och nybyggd miljö.

Målen är:

  • Transformera utvecklingen av det regionala energisystemet mot mer flexibilitet och robusthet
  • Ökad resurseffektivitet i bebyggelsen, med cirkulära flöden i fokus
  • Öka möjligheten för innovativa lösningar, affärsmodeller och marknader genom att belysa regulatoriska och administrativa hinder
  • Skapa effektiv energisamverkan med andra system för viktiga samhällsflöden såsom vatten, material och näring
  • Energisystemet ska, genom att utgå från lokala resurser och cirkulära flöden, vara en motor för att uppnå samhällets målsättningar

Bidrag till sektorsstrategierna

Strategiska områden inom sektorn Flexibelt och robust energisystem:

  • Öppna och innovationsdrivande marknader
  • Främjad flexibilitetsförmåga i hela energisystemet

Strategiska områden inom sektorn Resurseffektiv bebyggelse:

  • Resurseffektiva material och byggnader
  • Planprocess för resurseffektivt samhälle
  • Smart bebyggelse