Kommunal energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivning har funnits i olika former i snart 40 år. Under 2015 genomgick den en översyn och nya riktlinjer togs fram.

Rådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Rådgivning kan ske via telefon, e-post eller personligt besök.

Grundläggande kommunal energi- och klimatrådgivning

Alla kommuner har möjlighet att bedriva grundläggande energi- och klimatrådgivning i sin kommun. Det finns möjlighet för kommuner i glesbygdsområden att få ytterligare stöd för samordning och resor för att bedriva rådgivning. Hur stort ekonomiskt stöd kommunen kan få baseras på målgruppens storlek i kommunen. Se dokument med bidragsnivåer.

Insatsprojekt

Insatsprojekt är obligatoriskt och ingår som en del i utlysningen för grundläggande energi- och klimatrådgivning (EKR). Målgruppen för insatsprojekten är samma som för grundläggande EKR.

Utökad kommunal energi- och klimatrådgivning

Utöver den grundläggande rådgivningen kan kommuner bedriva en utökad energi- och klimatrådgivning med extra finansiellt stöd av Energimyndigheten. Det utökade stödet ska ge möjlighet till större rådgivningspotential och vara ett samarbete mellan kommuner eller projekt som fokuserar på en lokalt prioriterad målgrupp.

Kommunerna kan få ett utökat stöd på max en halv miljon kronor, och det är upp till kommunerna själva att presentera ett förslag på hur medlen ska användas för att öka effekterna av rådgivningen. Medlen för utökad EKR är begränsade och söks därmed i konkurrens.

Översyn av rådgivningen

2015 startade en översyn av energi- och klimatrådgivningen som resulterat i en ny förordning och nya föreskrifter för bidraget. Den 28 april 2016 beslutade regeringen om den nya förordning som ska gälla för bidraget till kommunal energi- och klimatrådgivning. Förordningen i korthet:

  • Alla kommuner erbjuds att söka stöd oavsett storlek på kommunen.

  • Storleken på stödet beräknas utifrån målgruppernas storlek.

  • Rådgivningen omfattar kunskap om klimatpåverkan, energieffektivisering, energianvändning och förutsättningar att ändra energianvändningen i lokaler och bostäder.

  • Transporter av personer och gods får ingå i rådgivningen.

  • Rådgivningen ska fortsatt vara opartisk och fri från kommersiella intressen.

  • Medverkan i ett nationellt insatsprojekt ingår i den grundläggande rådgivningen.

  • Stöd för samordning och utveckling av rådgivningen får lämnas till regionala energikontor.

Frågor och svar

Den nya energi- och klimatrådgivning och hur kommunerna ska ansöka om den har väckt många frågor. Vi har därför samlat de vanligaste frågorna här. 

Budget

Blir besluten för grundläggande EKR treåriga för 2018?

Ja, besluten kommer att gälla 2018-2020.

Hur ska budgeten i ansökan se u?

Budgeten ska vara fördelad på 2018, 2019 och 2020. Medlen kan vara olika fördelade över åren till viss del.

Kan medel överföras till nästkommande år?

Ja, icke upparbetade medel kan överföras till nästa år. Dock inte efter 2020.

När får kommunerna reda på hur mycket pengar de får?

Grundbidraget till varje kommun hittar du här. Handläggningen av utökad rådgivning påbörjas efter utlysningens stängning Därefter handläggs och beslutas ansökningarna kontinuerligt.

Förordning och föreskrifter

Är det något krav angående anställningsgrad på rådgivaren?

Det är krav på minst 50 % funktion men funktionen kan utgöras av fler än en person. 50 % i tid behövs för att personen ska kunna utföra arbetet enligt förordningen, föreskrift och utlysning. Kunskap, kompetens, rådgivning, EPBD2, insatsprojekt samt utåtriktad verksamhet. Funktionen är per beviljad ansökan för grundläggande EKR. För de kommuner som samarbetar är inte kravet per kommun utan för samarbetet.

Insatsprojekt

Är det ett baskrav att en EKR med bara grundbidrag ska vara med i insatsprojekt?

Ja det är ett krav enligt föreskrifterna.

Hur stor del av de totala EKR-pengarna nationellt kommer att kanaliseras genom "insats-projekten"?

Insatsprojekten ingår inom ramen för grund-EKR och medel för detta kommer därför inte att redovisas separat. Medel går dessutom åt till projektledning, projektledarstöd etc.

Kommunsamarbeten

Hur kan kommunerna samarbeta kring EKR?

Kommuner kan samverka på olika annat sätt. Läs mer om olika möjliga samverkansformer och vad som krävs här.

Kan regioner som räknas som kommunalförbund eller landsting söka och krävs det då ett specifikt samverkansavtal för just energi- och klimatrådgivningsinsatser, eller kan det fungera genom att kommunalförbundet har en uttalad verksamhet?

Ett kommunalförbund är en egen juridisk person och regler angående dessa finns 3 kap 20 § kommunallagen. Uppgiften ska vara överlämnad till kommunalförbundet för de ingående kommunerna. Kontakta Energimyndigheten om ni har en specifik fråga om tillämpningen av denna skrivelse.

Måste alla samarbetande kommuner vara glesbygd för att få extra bidrag för samarbete?

Nej, den kommun som enligt Sveriges kommuner och landstings definition klassas som glesbygdskommun eller kommun i glesbefolkad region erhåller stödet

Utlysning och ansökan

Söks grundläggande EKR och utökad EKR gemensamt?

Nej, det är två separata ansökningar. De kommuner/kommuner i samarbete som vill ansöka om båda projekten måste skriva två separata ansökningar. Det kan vara olika samarbetsparter i ansökningarna därför vill vi hålla isär dessa. 2018 öppnar utlysningen för utökad EKR efter att utlysningen för grundläggande EKR stängt och efter att beräkningar av utlysningsmedel gjorts.

När får kommunerna svar på sina ansökningar?

Handläggningen börjar när ansökningstiden är slut. Inga beslut kommer att göras före årsskiftet. Handläggningstiden beror även på eventuella kompletteringar som kan behöva göras.

Blir besluten för grundläggande EKR treåriga för 2018?

Ja, besluten kommer att gälla 2018-2020.

Hur görs ansökan i e-kanalen?

Se beskrivning i dokumentet guide till ansökan i e-kanalen.

Uppföljning

Hur kontrolleras att kommuner som får bidraget verkligen har en aktiv halvtid rådgivare?

Vid en eventuell revision ska bidragsmottagaren kunna verifiera energi- och klimatrådgivarens lönekostnad mot underlag.

Hur sker uppföljning av EKR-verksamheten?

En årlig ekonomisk rapport och lägesrapport ska skickas in till energimyndigheten. Se beslutet för tidsangivelser.

Utökad rådgivning

Vilken sorts projekt kan kommunerna söka medel för i den utökade rådgivningen?

Den utökade rådgivningen syftar till att ta tillvara på en potential som idag inte utnyttjas. Den utökade rådgivningen kommer att premiera klimatnytta, nya rådgivningsmetoder samt nya samverkansupplägg (exempelvis med aktörer inom kommunen som har god kontakt med en viss del av målgruppen), och Energimyndigheten kommer att göra en sammanvägd bedömning.

Läs mer i utlysningen vilka kriterier som kommer att vägas in i bedömningen.

Vilka samverkansparter kan ingå i den utökade rådgivningen?

Det kan vara en annan part i er kommun eller i annan kommun som har andra "ingångar", kontaktytor eller kunskap vad gäller en viss målgrupp.