Kommunal energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivning har funnits i olika former i snart 40 år, under 2015 genomgick den en översyn och nya riktlinjer togs fram.

Rådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Rådgivning kan ske via telefon, e-post eller personligt besök.

Ansökan Insatsprojekt 2017

Årets insatsprojekt är obligatoriskt och ingår som en del i utlysningen för grundläggande energi- och klimatrådgivning (EKR). Projekten kommer att ha kickoff i mars eller april och löpa fram till och med december. Samtliga projekt riktas till målgruppen hushåll och privatpersoner, inklusive bostadsrättsföreningar. Ansökan ska göras förutsatt att stöd för grundläggande EKR erhålls.

Anmälningarna ska vara Energimyndigheten tillhanda senast den 20 februari och skickas till ek...@energimyndigheten.se. Använd inte personliga mejladresser!

Grundläggande kommunal energi- och klimatrådgivning

Samtliga kommuner har möjlighet att bedriva grundläggande energi- och klimatrådgivning i sin kommun. Det finns möjlighet för kommuner i glesbygdsområden att få ytterligare stöd för samordning och resor för att bedriva rådgivning. Hur stort ekonomiskt stöd kommunen kan få baseras på målgruppens storlek i kommunen.

Utökad kommunal energi- och klimatrådgivning

Utöver den grundläggande rådgivningen kan kommuner bedriva en utökad energi- och klimatrådgivning med extra finansiellt stöd av Energimyndigheten. Det utökade stödet ska ge möjlighet till större rådgivningspotential och vara ett samarbete mellan kommuner eller projekt som fokuserar på en lokalt prioriterad målgrupp.

Kommunerna kan få ett utökat stöd på max en halv miljon kronor, och det är upp till kommunerna själva att presentera ett förslag på hur medlen ska användas för att öka effekterna av rådgivningen.

Medlen för utökad EKR är begränsade och söks därmed i konkurrens.

Coacher för energi och klimat i förhållande till energi- och klimatrådgivare

Coacher för energi och klimat utlyses även det just nu, detta är ett separat stöd och ersätter inte de nuvarande kommunala energi- och klimatrådgivarna (EKR). Stödet kan istället komplettera EKR med ökat fokus på små och medelstora företag med en energianvändning under 300 MWh. Det kan därför finnas både EKR och CEK i samma kommun. Sista utlysningsdag för CEK är 31 oktober.

Läs mer om skillnaderna mellan stöden.

Översyn av rådgivningen

2015 startade en översyn av energi- och klimatrådgivningen som resulterat i en ny förordning och nya föreskrifter för bidraget. Den 28 april 2016 beslutade regeringen om den nya förordning som ska gälla för bidraget till kommunal energi- och klimatrådgivning. Förordningen i korthet:

  • Alla kommuner erbjuds att söka stöd oavsett storlek på kommunen.
  • Storleken på stödet kommer att beräknas utifrån målgruppernas storlek.
  • Rådgivningen omfattar kunskap om klimatpåverkan, energieffektivisering, energianvändning och förutsättningar att ändra energianvändningen i lokaler och bostäder.
  • Transporter av personer och gods får även ingå.
  • Rådgivningen ska fortsatt vara opartisk och fri från kommersiella intressen.
  • Medverkan i ett nationellt insatsprojekt ingår i den grundläggande rådgivningen.
  • Stöd för samordning och utveckling av rådgivningen får lämnas till regionala energikontor. 

Frågor och svar

Den nya energi- och klimatrådgivning och hur kommunerna ska ansöka om den har väckt många frågor. Vi har därför samlat de vanligaste frågorna här.

Frågor och svar från hearingen den 21 september 2016 hittar du här.

 

Söks grundläggande EKR och utökad EKR gemensamt?

Det är två separata ansökningar, de kommuner/kommuner i samarbete som vill ansöka om båda projekten måste skriva två separata ansökningar. Det kan vara olika samarbetsparter i ansökningarna därför vill vi hålla isär dessa.

Utlysning kommunal energi- och klimatrådgivning

Utlysning utökad kommunal energi- och klimatrådgivning

När kan kommunerna få svar på sina ansökningar?

Vår målsättning är att kommunerna ska ha fått beslut innan årsskiftet men det beror på eventuella kompletteringar som kan behöva göras.

Hur kan kommunerna sammarbeta kring EKR?

Kommuner kan samverka på flera olika sätt.

Läs mer om olika möjliga samverkansformer och vad som krävs här.

Vilken sorts projekt kan kommunerna söka medel för i den utökade rådgivningen?

Den utökade rådgivningen syftar till att ta tillvara på en potential som idag inte utnyttjas. Den utökade rådgivningen kommer att premiera klimatnytta, nya rådgivningsmetoder samt nya samverkansupplägg (exempelvis med aktörer inom kommunen som har god kontakt med en viss del av målgruppen), och Energimyndigheten kommer att göra en sammanvägd bedömning.

Läs mer i utlysningen vilka kriterier som kommer att vägas in i bedömningen.

Kan min kommun också ansöka om Coacher för energi och klimat?

Alla kommuner eller kommuner i samarbeten har möjlighet att även ansöka om Coacher för energi och klimat (CEK) det går alltså bra att både ha EKR och CEK i samma kommun. Målgruppen för CEK är små och medelstora företag.

Här kan du läsa mer om skillnaderna mellan CEK och EKR.

Utlysning Coacher för energi och klimat

Är det något krav angående anställningsgrad på rådgivaren?

Kravet är en funktion på minst 50 procent i kommunen. För de kommuner som samarbetar är inte kravet per kommun utan för samarbetet.