Kommunal energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Rådgivning sker främst via telefon och mail.

Energimyndigheten vill befästa rådgivningen som en viktig samhällelig funktion och göra kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) mer känd och erkänd genom att möjliggöra ytterligare rådgivningsinsatser med utvecklade metoder, uppsökande rådgivning och ökad effekt.

Grundläggande kommunal energi- och klimatrådgivning

Alla kommuner har möjlighet att bedriva grundläggande energi- och klimatrådgivning i sin kommun. Hur stort ekonomiskt stöd kommunen kan få baseras på målgruppens storlek i kommunen.

Gemensam inriktning, samma målbild

Programperiodens inriktning och prioritering är ett resultat av Energimyndighetens regelbundna analys av omvärlden och aktuella utvärderingar. Att förutsättningarna kring rådgivningen ligger väl i linje med Energimyndighetens strategiska plan och därmed kan bidra till att förstärka samt komplettera andra satsningar är centralt.

I samverkan med flera funktioner hos Energikontoren - regional utvecklingsledare, insatsledare och nationellt kommunikationsstöd, skapas sedan konkretiseringar kring hur EKR-systemet kan verka mot denna målbild.

Programperioden 2021-2022 har följande inriktning och målsättning:

  • Rådgivningen bidrar aktivt till att mobilisera relevanta kategorier eller konstellationer av aktörer vilket genererar nya kunskapsutbyten och ökad medvetenhet.
  • Rådgivningen använder de mest ändamålsenliga och aktuella metoderna för energirådgivning, uppföljning samt kommunikation för respektive målgrupp i syfte att uppnå störst utväxling av insatsen.
  • Rådgivningen spelar en aktiv roll för rådsökandes beslutsprocess och handlingar genom att förstärka kunskapsunderlag och medvetenhet.
  • Rådgivningen genererar genom riktade prioriterade insatser en ökad mängd energieffektiviserande åtgärder.

Insatsprojekt

Insatsprojekt ingår som en del i grundläggande energi- och klimatrådgivning. Målgrupperna för insatsprojekten är samma som för grundläggande EKR. Programperiodens områden för nationella insatsprojekt tar sin utgångspunkt i Energimyndighetens verksamhetsplan där bland annat området hållbara och smarta städer prioriteras. Nationella insatser inom resurseffektiva byggnader och hållbara transporter ska bidra till det prioriterade området.