Nätverket Alliance for Urban Sustainability

Alliance for Urban Sustainability är ett stadsnätverk med fokus på urban hållbarhet och består av städer från Sverige och Frankrike. Nätverket stödjer och speglar både EU:s och de ingående ländernas energi- och klimatmål samt FN:s globala hållbarhetsmål.

Nätverket Alliance for Urban Sustainability bildades 2016 och bygger på ett tidigare samarbete mellan Sverige och Frankrike inom hållbar stadsutveckling. Nätverkets huvudsyfte är att ska skapa nytta för medlemmarna och agendan sätts utifrån medlemsstädernas egna behov, utmaningar och intressen.

Utgångspunkten för samarbetet är att bemöta gemensamma problem och utmaningar genom utbyte av idéer, kunskap och erfarenheter. Erfarenhetsutbytet ska leda till att städerna kan agera mer träffsäkert i sina satsningar och pröva nya arbetssätt, verktyg och lösningar i sina lokala miljöer.

Ambitiösa och likasinnade städer

Alliance for Urban Sustainability utgörs av städer (kommuner) som strävar efter att vara bland de ledande städerna i världen inom hållbar stadsutveckling. Medlemmarna delar intresset att experimentera, anpassa och tillämpa varandras lösningar i sina lokala sammanhang. På längre sikt finns en ambition om att utveckla gemensamma förslag till finansiering av projekt från EU.

Mål och önskat utfall

Nätverkets övergripande mål är att stärka medlemsstädernas arbeten för att främja en hållbar stadsutveckling. Det önskade resultatet är stärkta relationer mellan städer, idéutbyte och ett samarbete som främjar hållbar stadsutveckling.

Samarbetet som sker inom ramen för nätverket speglar och stödjer energi- och klimatmålen i de deltagande länderna och EU. Här ingår Sveriges mål att bli klimatneutralt till år 2045 och Frankrikes mål att minska utsläppen till 40% av 1990 års nivå före 2030 och 75% år 2050. Nätverket ska dessutom bidra till att FN:s globala hållbarhetsmål nummer 11, hållbara städer och samhällen, uppnås.

Energimyndigheten stödjer det svenska deltagandet

Energimyndigheten har en samordnande roll för samarbetet, både mellan medlemsstäderna i Sverige och med de franska. Som nationell koordinator stödjer Energimyndigheten de svenska medlemmarna med bland annat strategisk rådgivning och finansiering för deltagande i internationella forum och nätverksträffar.

Både Sverige och Frankrike har länge arbetat för att främja en hållbar stadsutveckling både från kommunal till internationell nivå. Båda länderna delar ambitionen att utmärka sig inom hållbar stadsutveckling och inställningen att städer spelar en viktig roll för utvecklingen av hållbara energilösningar.

Erfarenheter av att driva ett internationellt nätverk

Inför konferensen ECEEE Summer Study on Energy Efficiency 2017 skrevs en artikel som beskriver Sveriges erfarenheter och lärdomar av samarbete i internationella nätverk med koppling till hållbar stadsutveckling. Artikeln "Toward functioning international cooperation for sustainable cities – Swedish experience with international city networks" lyfter fram en rad lärdomar om vad som är viktigt att ta hänsyn till om man vill driva ett liknade nätverk.

Nuvarande nätverksmedlemmar är:

Från Frankrike: Grenoble, La Rochelle, Paris, St. Brieuc och Strasbourg.
Från Sverige: Borås, Göteborg, Linköping, Malmö och Umeå.