dcsimg

Stöd till energikartläggning

En översyn av en ny period för stöd till energikartläggning pågår. Med anledning av regeringens revidering som trädde i kraft 1 januari 2015 av förordning (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning ser Energimyndigheten över föreskrifterna för stödet.

Förslag till nya föreskrifter

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning. Därför har Energimyndigheten arbetat fram ett förslag till ändringar i nuvarande föreskrifter, STEMFS 2010:2. Förslaget har varit ute på remiss med sista svarsdatum den 4 maj. Inkomna remisskommentarer ses nu över. Förslag till föreskrifter, tillhörande konsekvensutredning och vilka remissinstanser som har fått förslaget på remiss finns till höger på sidan.

Vad är en energikartläggning?

En energikartläggning ska vara ett beslutsunderlag för att optimera företagets energianvändning. Energikartläggningen ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva företagets verksamhet inklusive byggnader och transporter. Den visar hur energin är fördelad i olika delar av verksamheten och vilka kostnaderna är för energi. En energikartläggning ska också innehålla förslag på hur företaget kan energieffektivisera processer och hjälputrustning.

Varför energikartläggning?

Energipriserna i Sverige har varit låga i jämförelse med andra länder. Under de senaste åren har de dock ökat och det ser ut att fortsätta. För att svenska små och medelstora företag ska kunna vara konkurrenskraftiga på den internationella marknaden krävs det att energikostnaderna minskar. En energikartläggning som resulterar i energieffektivisering är ett bra sätt att förbättra konkurrenskraften för ditt företag samtidigt som koldioxidutsläppen minskar.

 

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.