Förnybart

Förnybar energi ökar i Sverige. Vindkraften står för en snabbt växande andel av eltillförseln och sol ökar, om än från en låg nivå. Energimyndigheten har flera uppdrag från regeringen när det gäller förnybar energi.

Utredning om havsbaserad vindkraft

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att utreda vilken teknikutveckling och marknadspotential det finns för havsbaserad vindkraft i Sverige. Uppdraget redovisades den 28 februari 2017, och här hittar du rapporten.

Certifieringssystem för installatörer av förnybar energi

Energimyndigheten ska genomföra och utvärdera de informationsinsatser som krävs för att uppfylla EU-direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.