Elcertifikatsystemet

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad.

Inom den gemensamma marknaden var målet att öka elproduktionen med 28,4 TWh från 2012 till och med 2020. Sverige har även som mål att öka den förnybara elproduktionen med ytterligare 18 TWh till 2030. Målet uppnåddes i mars 2021.

Elcertifikatsystemet berör främst producenter av förnybar el, elleverantörer, elintensiv industri och vissa elanvändare. De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk.

Via länkarna finns mer information om elcertifikatsystemet, bland annat om hur man ansöker om tilldelning av elcertifikat och anmäler ett företag eller privatperson som kvotpliktig.

Anmälningsplikt och sanktionsavgift vid produktionsökningar efter stoppdatum

Från 1 januari 2022 finns en anmälningsplikt för produktionsökningar som genomförs i anläggningar som tilldelas elcertifikat. Om innehavaren av en anläggning som tilldelas elcertifikat gör en investering eller vidtar någon annan åtgärd för att öka produktionen av el i anläggningen ska detta anmälas till Energimyndigheten. Anmälan ska göras innan produktionsökningen tas i drift (2 kap. 11a§ lagen (2011:1200) om elcertifikat).

Anläggningens innehavare ska betala en sanktionsavgift för elcertifikat som felaktigt har tilldelats för en produktionsökning som genomförs efter 31 december 2021 och som inte har anmälts till tillsynsmyndigheten (6 kap. 5 § lagen (2011:1200) om elcertifikat).

Lag (2011:1200) om elcertifikat på riksdagens webbplats

Stoppdatum

Den 31 december 2021 är stoppdatum för nya anläggningar  vilket innebär att nya anläggningar eller verk som tagits i drift efter stoppdatum inte blir berättigade elcertifikat. 

Regeringens beslut

Årsavgift 200 kr

Från och med 1 juli 2021 har en årsavgift för elcertifikatskonto på 200 kr införts.

Information om kontoavgiften

Så gör du om du vill avsluta ditt elcertifikatkonto

Regeringens beslut