Årsavgift på 200 kr för elcertifikatkonton

Den 29 januari 2021 beslutade regeringen om en ändring om förordningen av elcertifikat och därmed införs en ny årsavgift för elcertifikatkonton. Från den 1 juli 2021 är avgiften 200 kr per år för att ha ett elcertifikatkonto. Perioden för årsavgiften är 1 juli – 30 juni.

För ägare av en mindre solcellsanläggning, exempelvis villaägare, är det inte längre lönsamt att handla med elcertifikat. En genomsnittlig villaanläggning på 10 kW får cirka 4–10 elcertifikat per år.

Marknadspriset för ett elcertifikat är i dagsläget omkring 1–2 kronor vilket innebär en årsinkomst för elcertifikaten på cirka 10–20 kronor. Samtidigt som årsavgiften infördes sänktes kontoavgiften från 0,07 till 0,03 kronor för varje registrerat elcertifikat per kvartal.

Läs mer om bakgrunden till beslutet i hemställan till regeringen.

Energimyndighetens hemställan till regeringen

För dig med solceller finns även andra ekonomiska stöd som kan ge större inkomster än vad elcertifikat kan göra i dagsläget.

Mer information på Solelportalen

Kommer jag få en årsavgift?

Fakturan för årsavgiften gäller för ett brutet år. Det betyder att fakturan som kommer skickas ut täcker avgiften för 1 juli 2021–30 juni 2022. Nästa års faktura (som skickas ut hösten 2022) gäller för perioden 1 juli 2022–30 juni 2023, och så vidare.

Du kommer få en årsavgift om du har/haft en anläggning som är godkänd för tilldelning av elcertifikat eller om du har/haft elcertifikatssaldo på kontot efter den 30 juni.

Du kan följa vår steg-för-steg guide för att kontrollera om ditt elcertifikatkonto är avslutat.

Guide - kontrollera att ditt elcertifikatskonto är avslutat

För att underlätta hanteringen vill vi erbjuda dig möjligheten att få fakturan för årsavgiften digitalt. Du behöver i så fall logga in på ditt elcertifikatkonto och ange det. Om du inte gör något kommer du att få en pappersfaktura i din brevlåda.

Instruktion för att få faktura digitalt

Hur gör jag för att inte behöva betala årsavgift för kommande period?

För att slippa betala årsavgiften nästa höst behöver du återkalla din anläggning för tilldelning av elcertifikat före 31 maj och avsluta ditt konto.

Om du har kvarvarande elcertifikat på ditt konto behöver du begära avslut av elcertifikatskontot före 1 juli.

Du återkallar din anläggning och begär avslut av elcertifikatskontot genom att logga till Mina sidor med ditt bank-ID via något av alternativen i instruktionen.

Instruktion för återkallande av anläggning och makulering

Elcertifikatkontot kan bara avslutas om det inte finns några elcertifikat på kontot. Antingen kan du själv välja att sälja dina elcertifikat eller begära att avsluta kontot med kvarvarande elcertifikat (om saldot är lägre än 50 elcertifikat). Observera att ingen ersättning utgår i sådant fall. 

Hur vet jag hur många elcertifikat det finns på kontot?

Du kan kontrollera hur många elcertifikat du har genom att logga in i vårt system Cesar, och gå in i menyn "Elcertifikat".

Logga in i Cesar med ditt BankID

 

cesar.png

 

 

Vilka avgifter finns kopplade till elcertifikat?

Den som har ett elcertifikatskonto ska betala en årsavgift på 200 kronor för kontot, och en kontoavgift på 0,03 kronor för varje registrerat elcertifikat. Perioden för årsavgiften är 1 juli–30 juni. 

Kontoavgift för elcertifikat beräknas på det högsta antal elcertifikat som samtidigt varit registrerat på kontot under den tremånadersperiod (avgiftsperiod) som föregår avgiftsbeslutet. Den sammanlagda kontoavgiften ska avrundas till närmaste heltal kronor och tas ut endast om den sammanlagda avgiften för aktuell tremånadersperiod överstiger 50 kronor.  

Energimyndigheten tar även ut en avgift på 100 kronor per överföring av elcertifikat om elcertifikat inte har överförts elektroniskt.

Hur stor behöver en anläggning vara för att det ska vara lönsamt med elcertifikat?

För varje producerad megawattimme får producenten ett elcertifikat. För en solelanläggning ger 1 kW installerad effekt cirka 1 MWh elproduktion. En solcellsanläggning med 100 kW installerad effekt producerar ungefär 100 MWh el per år vilket ger 100 elcertifikat.

Räknat med dagens priser på 1–2 kronor per elcertifikat skulle anläggningen kunna sälja elcertifikaten för 200 kronor. En solcellsanläggning behöver därför ha en installerad effekt på över 100 kW för att elcertifikaten ska generera mer intäkter än vad det kostar att ha ett elcertifikatkonto, utifrån den prisnivå som råder nu.

För ägare av en mindre solcellsanläggning, exempelvis villaägare, är det alltså inte längre lönsamt att handla med elcertifikat. Samtidigt som årsavgiften infördes sänktes kontoavgiften från 0,07 till 0,03 kronor för varje registrerat elcertifikat per kvartal.

För dig med solceller finns även andra ekonomiska stöd som kan ge större inkomster än vad elcertifikat kan göra i dagsläget. 

Mer information på Solelportalen

Varför ska konton avslutas senast 31 maj, avgiften gäller från 1 juli?

Tilldelning av elcertifikat för din producerade el utfärdas retroaktivt i mitten av nästkommande månad. Skulle din anläggning vara godkänd för elcertifikatstilldelning i juni finns det därmed risk att det utfärdas elcertifikat på ditt konto i mitten av juli. Det innebär att du kommer ha ett aktivt elcertifikatkonto i juli och får betala årsavgiften. Om du däremot avslutar ditt elcertifikatkonto senast 31 maj finns det ingen risk att du får någon tilldelning av elcertifikat i juli för juni månads produktion.

Hur säljer jag mina elcertifikat?

Du behöver själv hitta en köpare av elcertifikaten. Det är bland annat elhandlare som kan vara intresserade av att köpa elcertifikaten, du kan i första hand kontakta din egen elleverantör. Annars kan du hitta andra aktörer som möjligen kan vara intresserade av att köpa elcertifikaten. 

Hitta andra kvotpliktiga aktörer

När du har hittat en köpare till elcertifikaten behöver du också överföra elcertifikaten till köparens konto i kontoföringssystemet Cesar. Då följer du denna manual: Manual för att göra en överföring av elcertifikat

Vad gäller för ursprungsgarantier, kan jag ha kvar dem utan att betala årsavgift?

Kontoavgiften gäller endast elcertifikatkontot. Energimyndigheten har föreslagit att en kontoavgift införs även för ursprungsgarantikontot och att utfärdandeavgiften höjs för ursprungsgarantier. Avgiftsnivåerna för ursprungsgarantier är ännu inte bestämda.  

Jag har begärt avslut av konto (makulering) men kan fortfarande se att jag har elcertifikat kvar när jag loggar in i Cesar.

Makulering av certifikaten utförs efter att den sista tilldelningen har skett. Till exempel anläggningar som återkallas under mars kommer att få sista tilldelningen den 15 april. Först efter det kan Energimyndigheten makulera kvarvarande elcertifikat och avsluta kontot. 

Kan jag sälja min överskottsel även utan elcertifikat?

Ja. Du kan sälja överskottselen utan elcertifikat till ett elhandelsföretag. För att sälja och få betalt för överskottselen behöver du teckna avtal med ett elhandelsföretag som vill ta emot din sålda el.

Om du räknas som mikroproducent är ditt elhandelsföretag skyldigt att ta emot din överskottsel, däremot är de inte skyldiga att ingå ett avtal med dig att betala för den. 

Mer information på Solelportalen

Vad är bakgrunden till avgiften?

antal anläggningar i elcertifikatsystemet.PNG

De senaste åren har antalet nya anläggningar i systemet ökat kraftigt, vilket medfört kraftigt ökade kostnader för administration för kontoföringsverksamheten och hantering av anläggningar. Energimyndigheten har tidigare valt att inte ta ut en avgift från samtliga kontohavare, men bedömt att det nu kommer behövas för att möta de administrativa kostnaderna.

Med den nya avgiftsstrukturen kommer kostnaden att fördelas på alla kontohavare i elcertifikatsystemet. Med tidigare avgiftsstruktur har i praktiken endast de större aktörerna i elcertifikatsystemet betalat en avgift till Energimyndigheten.

Energimyndigheten strävar efter att intäkterna från kontoavgifterna ska täcka kostnaderna för registret. Systemet för hantering av elcertifikat ska bära sina egna kostnader, varken mer eller mindre. Energimyndigheten har tidigare valt att inte ta ut en avgift från samtliga kontohavare men bedömt att det nu kommer behövas för att möta de administrativa kostnaderna.

Till följd av detta beslutade regeringen den 29 januari 2021 om en ändring av förordningen av elcertifikat och därmed en ny årsavgift för elcertifikatkonto. Läs mer om bakgrunden till beslutet i hemställan till regeringen.  

Energimyndighetens hemställan till regeringen