Deklaration för elleverantörer

Elleverantören ska i sin deklaration ta upp alla elleveranser till slutanvändare. Observera att under posten fakturerad el (fakturerad försäljning till elanvändare) anges den mängd el som företaget fakturerat under beräkningsåret, det vill säga 2020. Försäljningen av el anses motsvara den mängd el som fakturerats under 2020 oavsett vilket år elen använts.

Nya regler gör att färre aktörer räknas som elleverantörer. Ändringen innebär att den som köper el från nätet och tillhandahåller el till andra inom ett eget nät inte längre är en kvotpliktig elleverantör. Läs mer om ändringen på den här sidan.

Som elleverantör kan du bland annat göra avdrag för fakturerad el till registrerade elintensiva företag. Hur du gör avdrag för elintensiva företag och hur du ska hantera övriga kategorier av registrerade kvotpliktiga företag och privatpersoner kan du läsa om nedan:

Avdrag för el till elintensiv industri

En elleverantör beviljas endast avdrag i deklarationen för el som använts av en elintensiv industri om det elintensiva företaget är registrerat av Energimyndigheten och finns med i en lista över registrerade kvotpliktiga aktörer.  

Elleverantören ska göra avdrag för all el som faktureras till det elintensiva företaget. Det elintensiva företaget deklarerar sedan själv till Energimyndigheten om det använder el som är kvotpliktig.

Tillverkning och komprimering av biogas omfattas delvis av nya regler gällande kvotplikt för elcertifikat från och med 2018 års deklaration. Läs mer på den här sidan

Avdrag för el som levererats till hjälpkraft

Elleverantörer som gör avdrag för el fakturerad som hjälpkraft (el som använts vid produktion av el) som avser ett kraftvärmeverk eller en mottrycksanläggning ska redovisa vilken metod som använts för att beräkna hur mycket el som förbrukats som hjälpkraft. Om avdraget görs för faktisk hjälpkraft ska det i deklarationen framgå hur avdragets storlek beräknats. Läs mer om hjälpkraft och metoder under Deklaration för elanvändare.

Kvotpliktiga elanvändare

Observera att de företag som är registrerade som kvotpliktiga elanvändare bara är kvotpliktiga för den el de producerar, importerar eller köper från den nordiska elbörsen och använder själv. El som en kvotpliktig elanvändare köper från en elleverantör är elleverantören kvotpliktig för.

Kvotpliktiga elleverantörer

Elleverantör är den som yrkesmässigt levererar el i en elanvändares uttagspunkt. Det innebär att den som köper el från nätet och tillhandahåller el till andra inom det egna nätet inte längre är en kvotpliktig elleverantör. Detta kan till exempel gälla en bostadsrättsförening som tillhandahåller el för elbilar i laddstationer. Det kan också gälla en hyresvärd som säljer el till sina hyresgäster.

De som efter ändringen inte längre är kvotpliktiga elleverantörer ska hanteras som vanliga elkunder. Deras respektive elleverantörer ska därför hantera deras kvotplikt för beräkningsåret 2020.