Deklaration för elanvändare

På den här sidan kan du läsa om kvotpliktiga mikroproducenter och kvotpliktiga elproducenter som gör avdrag för el som används vid produktion av el i kraftvärme och industriella mottrycksprocesser.

Kvotpliktiga mikroproducenter

All egenproducerad el som mikroproducenten har använt under 2020 ska deklareras, dock inte sådan el som producerats i en anläggning med en installerad effekt om högst 50 kW.

Om totalt använd egenproducerad el uppgår till högst 60 MWh för beräkningsåret är kvotplikten 0. Observera att även om kvotplikten blir 0 ska mikroproducenten deklarera och lämna in sin deklaration till Energimyndigheten för beräkningsåret 2020.

Kvotpliktiga elproducenter som gör avdrag för el som används vid produktion av el i kraftvärme och industriella mottrycksprocesser

Om anläggningen har mätning av den el som använts i produktionen av el kan schablonavdraget frångås. De företag som gör avdrag för uppmätt faktisk hjälpkraft får bestämma avdragets storlek med ledning av mängden använd el i förhållande till mängden producerad värme, så kallad proportionering. En annan godkänd metod är den beräkning som innebär att hjälpkraften uppskattas med hjälp av en jämförelse mellan anläggningens elverkningsgrad och elverkningsgraden hos ett typiskt kondenskraftverk, som i regel antas vara 38 procent. Om du gör avdrag för faktisk hjälpkraft ska det i deklarationen framgå hur du har beräknat avdragets storlek. Det räcker inte att till exempel hänvisa till föregående års deklaration.

Med anledning av tidigare avgöranden i Kammarrätten vill Energimyndigheten förtydliga följande: för att avdraget ska anses vara rimligt krävs någon form av fördelning av producerad el respektive värme. Den meråtgångsmetod som innebär att den ytterligare mängd el som använts, jämfört med om bara el producerats i anläggningen, hänförs till värmeproduktionen godkänns inte av Energimyndigheten. Detta eftersom metoden inte innebär någon egentlig fördelning av den gemensamt förbrukade elen.