Deklaration av kvotplikt

Nu är det dags att deklarera kvotplikten för beräkningsåret 2021. Deklarationen ska vara Energimyndigheten tillhanda senast den 1 mars 2022.

Du deklarerar elektroniskt via e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier, Eugen.

Deklarera med e-tjänsten Eugen

För att kunna deklarera krävs att du:

  1. Är behörig att företräda företaget. En deklaration ska alltid skrivas under av behörig företrädare för företaget. Behörig företrädare är antingen företagets firmatecknare eller ett ombud. Ett ombud behöver alltid en fullmakt, som ska skickas in till Energimyndigheten.
  2. Har behörighet för företaget i vår e-tjänst.
    Ansök om behörighet
  3. Har en elektronisk ID-handling. Om du saknar elektronisk ID-handling kan du vända dig till din bank.

Detaljerade anvisningar och fullmakt

Mer detaljerade anvisningar för hur du fyller i deklarationen finns i Eugen och i föreskrifterna som du kan ladda ned under rubriken Föreskrifter. Under rubriken Formulär hittar du formuläret för fullmakt.

Övriga skyldigheter som kvotpliktig

Den som är kvotpliktig ska se till att det finns ett underlag som styrker de uppgifter som lämnats i deklarationen. Detta innebär att den som är kvotpliktig är skyldig att se till att det genom räkenskaper, anteckningar eller på annat sätt finns möjlighet att kontrollera uppgifterna som angetts i deklarationen. Sådana handlingar ska bevaras i sju år efter utgången av det år då deklarationsskyldigheten förelåg.

Annullering av elcertifikat sker den 1 april

Utifrån den deklaration som företaget lämnar in beslutar Energimyndigheten om hur många elcertifikat som ska annulleras. Annulleringen sker den 1 april 2022.

Rätt antal elcertifikat - på rätt certifikatkonto

Det har förekommit att företag, vid annulleringstillfället haft sina elcertifikat på ett annat certifikatkonto i Cesar, exempelvis på ett certifikatkonto som tillhör ett dotterbolag. Energimyndigheten kan inte ta hänsyn till detta. Ni behöver därför kontrollera – i god tid inför annulleringen den 1 april att de elcertifikat som ska annulleras finns på det certifikatkonto som är deklarationsskyldigt.

Om inte behöver ni se till att elcertifikaten överförs till rätt certifikatkonto i Cesar, det vill säga till det kvotpliktiga företaget som är deklarationsskyldig. Om elcertifikaten inte finns på certifikatkontot vid annulleringen den 1 april kommer Energimyndigheten att besluta om kvotpliktsavgift istället.

För att logga in på företagets certifikatkonto krävs behörighet till företaget i Cesar samt en e-legitimation.

Certifikatregistret Cesar

Mer information hittar du under sidan Viktiga datum för deklarationen

Hur funkar det för ombud?

Om du är registrerad som ombud genom att Energimyndigheten har mottagit en fullmakt, kommer du åt företagets deklaration elektroniskt i Eugen efter att du ansökt om behörighet för företaget via våra e-tjänster. Det krävs också att du har en e-legitimation.

Om ditt åtagande som ombud upphör

Det är viktigt att du meddelar Energimyndigheten om ditt åtagande som ombud upphör eller kommer att upphöra. Fullmakten ska då återkallas. I samband med detta är det också viktigt att du överlämnar ansvaret till den registrerade kvotpliktige för att denne ska vara medveten om sina skyldigheter, såsom deklarationsskyldighet och skyldighet att inneha elcertifikat för annullering. Företaget är även skyldigt att anmäla väsentliga förändringar, till exempel att företaget ska avregistreras som kvotpliktig.

Deklaration för elintensiv industri

Under 2021 har Energimyndigheten omprövat flera företags registrering som elintensiv industri. Det har medfört att företag under året har avregistrerats som kvotpliktig elintensiv industri. Företag som avregistrerats under beräkningsåret ska bara deklarera för den period som de varit registrerade som elintensiv industri.

På motsvarande sätt ska nya företag som har registrerats som kvotpliktiga elintensiva industrier under året, bara deklarera för den tid de varit registrerade som kvotpliktig (elintensiv industri). För tiden fram till registreringen deklarerar elleverantören företagets kvotplikt.

Avdrag

Energimyndighetens omprövning har lett till att vissa företag, under en del av 2021, har varit registrerade som elintensiv industri eftersom de uppfyller kravet på 190 MWh elförbrukning/miljoner kronor i förädlingsvärde, och under den andra delen av året varit registrerat för att de uppfyller kraven enligt 11 kap 9 § 2, 3 eller 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE). Dessa företag gör i deklarationen avdrag enligt respektive regel för respektive period.

De företag som uppfyller kravet på 190 MWh elförbrukning/miljoner kronor i förädlingsvärde har rätt att göra avdrag för all el som används i tillverkningsprocessen.

De företag som är registrerade för att de uppfyller kraven enligt 11 kap 9 § 2, 3 eller 5 LSE har rätt att göra avdrag för den el som använts i den specifika process för vilken de är registrerade. Avdraget för de företag som är registrerade enligt LSE omfattar alltså inte hela tillverkningsprocessen.

Läs mer om registrerad elintensiv industri

Deklarationsbefrielse

Om ett elintensivt företag tidigare varit registrerat som deklarationsskyldigt men under år 2021 fått ett beslut om deklarationsbefrielse, gäller deklarationsbefrielsen för hela beräkningsåret 2021. Ingen deklaration behöver därför lämnas in för beräkningsåret 2021.

Deklaration för elleverantörer

Elleverantören ska i sin deklaration ta upp alla elleveranser till slutanvändare. Observera att under posten fakturerad el (fakturerad försäljning till elanvändare) anges den mängd el som företaget fakturerat under beräkningsåret, dvs 2021. Försäljningen av el anses motsvara den mängd el som fakturerats under 2021 oavsett vilket år elen använts.

Nya regler gör att färre aktörer räknas som elleverantörer. Ändringen innebär att den som köper el från nätet och tillhandahåller el till andra inom ett eget nät inte längre är en kvotpliktig elleverantör.

Läs mer om ändringen: Förenklad hantering av kvotplikt från 1 januari 2018

Som elleverantör kan du bland annat göra avdrag för fakturerad el till registrerade elintensiva företag. Hur du gör avdrag för elintensiva företag och hur du ska hantera övriga kategorier av registrerade kvotpliktiga företag och privatpersoner kan du läsa om nedan:

Avdrag för el till elintensiv industri

En elleverantör beviljas endast avdrag i deklarationen för el som använts av en elintensiv industri om det elintensiva företaget är registrerat av Energimyndigheten och finns med i listan över registrerade kvotpliktiga aktörer.

Lista över registrerade kvotpliktiga aktörer

Elleverantören ska göra avdrag för all el som faktureras till det elintensiva företaget. Det elintensiva företaget deklarerar sedan själv till Energimyndigheten om det använder el som är kvotpliktig.

Tillverkning och komprimering av biogas omfattas delvis av nya regler gällande kvotplikt för elcertifikat från och med 2018 års deklaration.

Läs mer: Förtydligande gällande beräkning av kvotplikt för elintensiva biogasföretag

Avdrag för el som levererats till hjälpkraft

Elleverantörer som gör avdrag för el fakturerad som hjälpkraft (el som använts vid produktion av el) som avser ett kraftvärmeverk eller en mottrycksanläggning ska redovisa vilken metod som använts för att beräkna hur mycket el som förbrukats som hjälpkraft.

Om avdraget görs för faktisk hjälpkraft ska det i deklarationen framgå hur avdragets storlek beräknats. Läs mer om hjälpkraft och metoder nedan under ”Deklaration för elanvändare”.

Kvotpliktiga elanvändare

Observera att de företag som är registrerade som kvotpliktiga elanvändare bara är kvotpliktiga för den el de producerar, importerar eller köper från den nordiska elbörsen och använder själv. El som en kvotpliktig elanvändare köper från en elleverantör är elleverantören kvotpliktig för.

Kvotpliktiga elleverantörer

Elleverantör är den som yrkesmässigt levererar el i en elanvändares uttagspunkt. Det innebär att den som köper el från nätet och tillhandahåller el till andra inom det egna nätet inte längre är en kvotpliktig elleverantör. Detta kan till exempel gälla en bostadsrättsförening som tillhandahåller el för elbilar i laddstationer. Det kan också gälla en hyresvärd som säljer el till sina hyresgäster.

De som efter ändringen inte längre är kvotpliktiga elleverantörer ska hanteras som vanliga elkunder. Deras respektive elleverantörer ska därför hantera deras kvotplikt för beräkningsåret 2021.

Deklaration för elanvändare

Kvotpliktiga mikroproducenter

All egenproducerad el som mikroproducenten har använt under 2021 ska deklareras, dock inte sådan el som producerats i en anläggning med en installerad effekt om högst 50 kW.

Om totalt använd egenproducerad el uppgår till högst 60 MWh för beräkningsåret är kvotplikten 0. Observera att även om kvotplikten blir 0 ska mikroproducenten deklarera och lämna in sin deklaration till Energimyndigheten för beräkningsåret 2021.

Kvotpliktiga elproducenter som gör avdrag för el som används vid produktion av el i kraftvärme och industriella mottrycksprocesser

Om anläggningen har mätning av den el som använts i produktionen av el kan schablonavdraget frångås. De företag som gör avdrag för uppmätt faktisk hjälpkraft får bestämma avdragets storlek med ledning av mängden använd el i förhållande till mängden producerad värme, så kallad proportionering.

En annan godkänd metod är den beräkning som innebär att hjälpkraften uppskattas med hjälp av en jämförelse mellan anläggningens elverkningsgrad och elverkningsgraden hos ett typiskt kondenskraftverk, som i regel antas vara 38 procent. Om du gör avdrag för faktisk hjälpkraft ska det i deklarationen framgå hur du har beräknat avdragets storlek. Det räcker inte att till exempel hänvisa till föregående års deklaration.

Med anledning av tidigare avgöranden i Kammarrätten vill Energimyndigheten förtydliga följande: för att avdraget ska anses vara rimligt krävs någon form av fördelning av producerad el respektive värme. Den meråtgångsmetod som innebär att den ytterligare mängd el som använts, jämfört med om bara el producerats i anläggningen, hänförs till värmeproduktionen godkänns inte av Energimyndigheten. Detta eftersom metoden inte innebär någon egentlig fördelning av den gemensamt förbrukade elen.