Hur funkar det svenska elsystemet?

I Sveriges elsystem kommer elen från olika energikällor. Det är en av anledningarna till att vi har en trygg elförsörjning. Det beror även på att vi har produktionsanläggningar utspridda över hela landet, en väl fungerande elmarknad och goda möjligheter att importera och exportera el.

I filmen förklarar Maria Westrin som är chef för enheten energimarknader hur det svenska elsystemet fungerar och vilka utmaningar som finns.

Se fler filmer om det svenska elsystemet

Se fler filmer om det svenska elsystemet på vår Youtube-kanal


Elen kommer från flera olika energikällor

I Sverige kommer elen vi producerar från en mix av olika energikällor. Den största delen av vår el kommer från förnybara källor, som vatten-, vind- och biokraft. Kärnkraft bidrar också mycket. Solkraft bidrar med en ytterst liten del men den växer. Bara två procent av vår el produceras från fossilt bränsle.

Efterfrågan på el kommer att öka 

Sedan slutet av 80-talet har vi haft en elanvändning runt 140 TWh på ett år. Nettoexporten av el har däremot ökat kraftigt de senaste tio åren och ligger idag på ungefär 25 TWh.

På Energimyndigheten kan vi också se att efterfrågan på el kommer att öka i framtiden. Det här beror bland annat på att många industrier går över till att använda el eller vätgas, som produceras med hjälp av el. Det beror också på att vi köper och använder allt fler elfordon.

Utmaningar för det svenska elsystemet

Det svenska elsystemet står inför flera stora utmaningar. De flesta av dagens elproduktionsanläggningar kommer inom 20–30 år att vara gamla, och behöva reinvesteringar, rustas eller ersättas.

Vi kommer även att behöva underhålla och modernisera vårt elnät och se till att elsystemet blir ännu mer flexibelt, exempelvis med hjälp av:

  • tydliga prissignaler
  • lager       
  • digitalisering   
  • automatisering.

Samtidigt måste den totala elproduktionen öka, i takt med att efterfrågan på el blir större.

Det här betyder att flera olika aktörer behöver arbeta tillsammans för den framtida elförsörjningen. Långsiktiga spelregler kommer att vara viktiga för att skapa stabila förutsättningar. Det handlar om allt ifrån forskning till att bygga produktionsanläggningar och se till att vi har ett elnät som räcker till.

Mer information

Prognoser och scenarier över energianvändning och energitillförsel

Statistik

Ökning av förnybar elproduktion under 2020
Den officiella statistiken

Rapporter att hämta i vår webbshop

Framtidens elektrifierade samhälle
Vägen till ett 100 procent förnybart elsystem
Energiläget 2021
Energiindikatorer 2021