Hållbara bränslen

Transportsektorn är den sektor som i störst utsträckning är beroende av energi från fossila bränslen. För att öka användningen av förnybara alternativ respektive minska klimatpåverkan från transportsektorn har EU infört förnybartdirektivet och bränslekvalitetsdirektivet.

I Sverige går kraven in under hållbarhetslagen och drivmedelslagen. Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för båda dessa lagstiftningar.

Begreppet hållbara bränslen syftar här till stor del på växthusgasutsläpp från biobränslen.

Hållbarhetskriterier måste uppfyllas

Hållbarhetslagen ställer krav på att biobränslen (biodrivmedel och flytande biobränslen) ska uppfylla vissa hållbarhetskriterier. Kriterierna måste uppfyllas för att de ska kunna ta del av ekonomiska styrmedel som skattenedsättning och elcertifikat.

För att visa att hållbarhetskriterierna är uppfyllda behöver du ett hållbarhetsbesked. Det kan du ansöka om hos oss.

Det är rapporteringsskyldiga aktörer som ska ansöka om hållbarhetsbesked. Läs mer om hållbarthetsbesked.  

Krav på drivmedel och rapportering

Drivmedelslagen ställer krav på att drivmedel ska uppfylla vissa bränslespecifikationer. Leverantörer av drivmedel ska en gång om året rapportera levererad mängd, ursprung och växthusgasutsläpp till Energimyndigheten.  

Ett syfte är att leverantörerna ska minska klimatpåverkan hos de bränslen de levererar med sex procent fram till 2020. Här kan du läsa mer om drivmedelslagen.

Prenumerera på nyheter

Vi skickar med jämna mellanrum ut ett nyhetsbrev som innehåller aktuell information som kan vara intressant om man på något sätt berörs av regelverken ovan. Prenumerera på nyhetsbrevet Hållbara bränslen och på våra nyheter inom området.