Restprodukter och avfall

Hur kan man veta om ett material klassas som samprodukt, restprodukt eller avfall?

I Vägledningen finns beskrivet myndighetens bedömning av hur lagens definitioner av avfall och restprodukt bör tillämpas. Där presenteras också exempel på ett antal olika material som enligt Energimyndighetens bedömning normalt bör anses utgöra avfall eller restprodukter. Energimyndigheten samarbetar med andra medlemsstater i EU kring detta, för att utveckla en likvärdig bedömning i olika länders regelverk.

Kan man ansöka om ett beslut hos Energimyndigheten i förväg?

Det finns inte någon process för att i förväg få ett formellt besked om myndighetens bedömning. Aktörer är dock välkomna att lämna in underlag och beskrivningar till Energimyndigheten över material som man undrar över vad gäller klassning som restprodukt, avfall eller samprodukt. Detta underlättar Energimyndighetens arbete med bedömning och klassning av restprodukter.

Vilka krav gäller för bränslen som framställs av råvaror som klassas som restprodukt eller avfall, jämfört med andra bränslen?

Om råvaran utgör avfall eller en industriell restprodukt så gäller inte markkriterierna för biodrivmedlet eller det flytande biobränslet. Kravet på spårbarhet är då begränsat till den punkt där restprodukten uppkommer eller samlas in. Man behöver alltså inte visa på vilken mark den primära råvaran producerades. Dock måste kravet om växthusgasutsläpp uppfyllas och visas.

Om råvaran inte är en industriell restprodukt eller ett avfall, utan en produkt/samprodukt eller en restprodukt från jordbruket eller skogsbruket, så gäller alla hållbarhetskriterierna inklusive markkriterierna. Då krävs spårbarhet genom produktionskedjan ända tillbaka till den mark där den primära råvaran producerades och aktören måste kunna visa att markkriterierna är uppfyllda.

Vilka krav gäller på spårbarhet för flytande biobränslen som är baserade på restprodukter eller avfall?

För rapporteringsskyldiga som hanterar flytande biobränslen från restprodukter eller avfall måste kontrollsystemet uppfylla kravet på spårbarhet tillbaks till den plats där restprodukten eller avfallet samlas in. Man måste också verifiera att definitionen av restprodukter enligt svensk lagstiftning uppfylls genom antingen egen kontroll eller oberoende granskning på den plats där restprodukten uppkommit. Självdeklarationer från anläggningar där restprodukter samlas in är inte tillräckligt, trots att vissa certifieringssystem accepterar dessa.