Vanliga frågor och svar om investeringsstödet

Med anledning av den senaste tidens rapportering om statligt stöd till solceller är det många som har frågor kring stödet. Vi har därför samlat ett antal vanliga frågor och svar nedan. Inledningsvis följer en kort sammanfattning om hur situationen ser ut i nuläget.  

I den budget för 2019 som antagits av riksdagen är budgeten för solcellsstödet 436 miljoner kronor. I näringsutskottets betänkande kring utgiftsområde Energi som tjänar som underlag för vidare beslut av riksdagen anger näringsutskottet att stödnivån bör sänkas från dagens 30 procent, till 15 procent av investeringskostnaderna snarast möjligt. Stödnivån bestäms av förordningen om statligt stöd till solceller och det är regeringen som beslutar om ändringar i förordningen. Därför vet vi ännu inte om eller hur denna sänkning kommer att genomföras.

Hur går det med min ansökan som jag skickat in?

Vänd dig till Länsstyrelsen där du sökt stödet för alla frågor som rör en specifik ansökan. Det är de som handlägger stödet och således de som kan svara på frågorna.

Jag har skickat in en ansökan under 2018 som ännu inte behandlats, vad händer med den?

Ansökningar som inte kunnat beviljas på årets budget ligger kvar i systemet i väntan på att mer medel tilldelas kommande år. Du behöver inte göra någon ny ansökan. I nuläget finns medel budgeterade för stödet även för år 2019, men ansökta medel från 2018 överstiger redan nu budgeten. Om och i så fall hur villkoren för att ta del av stödet kommer att förändras är upp till regeringen att besluta och är i dagsläget inte känt. Vill du vara säker på att få stödet bör du invänta besked om din ansökan innan du investerar i en solcellsanläggning.

Är det någon idé att söka om stödet nu?

Skickar du in en ansökan för stödet idag blir du placerad i kö för att ta del av medel som tillförs stödet.  I nuläget finns medel budgeterade för stödet även för år 2019, men ansökta medel överstiger redan nu budgeten. Detta innebär att som läget ser ut nu kommer det dröja innan nya ansökningar kan beviljas. Om och i så fall hur villkoren för att ta del av stödet kommer att förändras är upp till regeringen att besluta och är i dagsläget inte känt.  

Om du vill installera solceller och vill vara säker på att få investeringsstöd bör du invänta besked om din ansökan innan du genomför investeringen.

Kommer stödnivån 2019 vara 15 procent?

Det är ett förslag som lagts fram i samband med budgeten för 2019. För att stödnivån ska förändras i förordningen krävs ett regeringsbeslut. Något sådant beslut är inte taget i nuläget och om och hur villkoren i så fall kommer att förändras är ännu inte bestämt.