Stöd för producenter av biogas som uppgraderas till biometan

Energimyndigheten ansvarar för det statliga produktionsstödet för biogas som uppgraderas till biometan. Syftet med stödet är att skynda på energiomställningen och utfasningen av fossila bränslen. 

För att öka produktionen av biogas och stärka producenternas konkurrenskraft föreslog regeringen i 2022 års budgetproposition att 450 miljoner kronor skulle gå till produktionsstöd för biogas som uppgraderas till biometan. Ytterligare medel för stöd till biogas är föreslaget för 2023 och 2024. Beslutet innebär att du som producerar biogas kan få stöd, om du uppgraderar biogasen till en kvalitet som tillåter inmatning på distributionsnätet för naturgas. På så sätt kan produktionen av biometan öka och ersätta importerad fossil naturgas, en råvara som industrier använder och som många lastbilar och sjötransporter har som drivmedel. Vi lämnar stödet i enlighet med regeringens förordning (2022:225) och artikel 43 i EU:s gruppundantagsförordning.

Vem kan få stöd?

Ditt företag kan få stöd för biogas som ni producerar och som sedan uppgraderas till den kvalitet som krävs för inmatning till ett distributionsnät för metan. Biogasen kan uppgraderas av ert företag eller av ett annat företag. Ni kan endast få stöd för biogas som uppgraderas till biometan.

Du kan inte få stöd om:

  • ditt företag har en livsmedelsbaserad produktion
  • ditt företag använder gas som utvinns från deponier
  • din anläggning är helt avskriven
  • ditt företags installerade produktionskapacitet överstiger 50 000 ton biodrivmedel per år.

Hur mycket stöd kan man få?

Hur mycket stöd du kan få beror på:

  • Stödnivåerna i förordningen (2022:255) som begränsas till 30 öre per kilowattimme (kWh) biogas som uppgraderas till biometan och 45 öre per kWh biogas som uppgraderas till biometan i vätskeform.
  • Marknadspriset på berörd energiform som begränsar tillgängligt stödutrymme enligt EU:s regler för statsstöd.
  • Totalt antal sökta kWh som ska dela på den sammanlagda summan avsatta medel.

Du får stöd i förskott baserat på en prognos för den produktion du beräknar under perioden. Du kan bli återbetalningsskyldig om din produktionsmängd blir lägre än vad du sökt för samt om du har överkompenserats för dina kostnader jämfört med marknadspriset.

Vad innebär återrapportering?

Vid återrapportering ska du redovisa uppgifter om den faktiska produktionen biogas i kWh. Du ska också ange de kostnader som ditt företag har haft för produktionen av biogasen för perioden. Vid återrapporteringen kontrolleras även ditt företags kostnader jämfört med marknadspriset på naturgas. Stödet får inte överstiga skillnaden mellan de totala kostnaderna och marknadspriset per energienhet.