En utvecklad planeringsprocess för vindkraft

Syftet med strategin är att bidra till energiomställningen genom att skapa förutsättningar för att den framtida utbyggnaden av vindkraft ska ske på ett hållbart sätt.

Det är viktigt att utbyggnaden av vindkraft fördelas på ett lämpligt sätt över landet, bland annat utifrån ett elförsörjningsperspektiv och med hänsyn till andra markanvändningsintressen. Därför har vi valt att lägga strategins fokus på att utveckla planeringsprocessen för vindkraft.

Regionala utbyggnadsbehov

I strategin har vi tagit fram regionala utbyggnadsbehov av det nationella utbyggnadsbehovet på 100 TWh, varav 80 TWh på land. 100 TWh motsvarar cirka 70 procent av dagens elanvändning. Fördelningen omfattar bara landbaserad vindkraft. Den regionala fördelningen av den havsbaserade vindkraften tas omhand i Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner som nu ligger för beslut hos regeringen under 2021.

Vid länsfördelningen har vi särskilt tagit hänsyn till vikten av en geografisk spridning och jämn fördelning av vindkraften över hela landet. Andra viktiga faktorer som tagits hänsyn till är länens:

 • landyta
 • elanvändning
 • befolkning
 • tillgången till ytor med bra vindförhållanden i kombination med låg eller viss konfliktgrad med andra intressen

Underlag: Regionala utbyggnadsbehov och generationsväxling

Kartunderlag som visar ytor med låg känd konfliktgrad på nationell nivå

I strategin ingår ett kartunderlag som visar en översiktlig nationell geografisk analys av konfliktsituationen mellan vindkraft och andra markanvändningsintressen. Kartunderlaget visar bara landbaserad vindkraft.

Den geografiska analysen ger en bild av storleksordningar på intressekonflikterna och hur dessa fördelar sig över landet. Kartunderlaget har använts som stöd vid den regionala fördelningen. Kartunderlaget ska även fungera som ett stöd för länsstyrelserna i det fortsatta arbetet med att ta fram regionala planeringsunderlag.

Underlag: Beskrivning av det nationella kartunderlaget

Geografiska underlag - indata (excel)

Vi kommer att låta genomföra en kompletterande konfliktanalys som omfattar samma markanvändningsintressen men med vinddata från MIUU-modellen i februari 2021. Detta mot bakgrund av att det inkommit synpunkter från vindkraftsbranschen om svagheter i NEWA-modellens vinddata. Resultatet av den analysen kommer att läggas till det tidigare resultatet, för att möjliggöra jämförelser mellan de olika analyserna.

Tematiska planeringsunderlag för de regionala analyserna

Utbyggnad av vindkraft påverkar på olika sätt och i varierande grad en rad olika intressen och faktorer. Som stöd för att hantera detta ingår ett antal tematiska planeringsunderlag för det regionala analysarbetet.

Syftet med de tematiska planeringsunderlagen är att:

 • beskriva vindkraftens påverkan på olika samhällsintressen,
 • ge ledning för avvägningar avseende möjligheten till samexistens mellan vindkraft och andra intressen,
 • ge stöd vid framtagandet av regionala planeringsunderlag och till kommunernas fysiska planering av vindkraft.

De tematiska planeringsunderlag som tagits fram hittills handlar om:

 • Naturvärden: naturmiljö och biologisk mångfald
 • Kulturmiljö
 • Renskötsel och samiska intressen
 • Försvarsintressen 

Det har varit möjligt att lämna synpunkter på framtagna tematiska planeringsunderlag inom ramen för den hearing och webbkonsultation som bedrivits inom strategiarbetet under hösten 2020. Dessa preliminära versioner presenteras här och kommer att uppdateras i samband med att slutliga versioner färdigställs. Frågor kring respektive underlag hänvisas till ansvarig myndighet.

En preliminär version av Sametingets planeringsstöd om renskötsel och vindkraft har tagits fram under senhösten och presenteras nu här med möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkterna skickas till ansvarig handläggare på Sametinget, brita.th...@sametinget.se, senast den 1 februari 2021.

Förslag: Uppdrag till länsstyrelser och andra myndigheter

Vi föreslår att länsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett regionalt planeringsunderlag för en hållbar vindkraftsutbyggnad i respektive län.

Länsstyrelsernas underlag ska tas fram utifrån det nationella planeringsunderlaget, den nationella strategin samt den metodvägledning som Energimyndigheten och Naturvårdsverket ska ta fram som ett led i det fortsatta arbetet.  

Länsstyrelsernas uppdrag