Nya områden för energiutvinning i havsplanerna

Energimyndigheten har fått i uppdrag att tillsammans med andra myndigheter peka ut nya områden som är lämpliga för energiutvinning till havs. Syftet är att bidra till en hållbar utveckling och skynda på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft för att kunna möta det ökade elbehovet. 

Havsplanering bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling genom att vägleda om hur havet ska användas. I de befintliga havsplanerna finns utpekade områden för energiutvinning, men de bedöms endast räcka till för 20–30 TWh elproduktion per år. Dessa områden är därmed otillräckliga i relation till det elbehov vi ser framför oss för att möta klimatomställningen.  

Nya havsplaner ska tas fram till december 2024 och nu har Energimyndigheten, tillsammans med åtta andra myndigheter, fått i uppdrag att till dessa nya havsplaner peka ut områden som möjliggör ytterligare 90 TWh årlig elproduktion, utöver de områden som redan pekats ut för energiutvinning i de befintliga havsplanerna.    

Energimyndigheten ansvarar för att samordna uppdraget och redovisa det för regeringen senast 31 mars 2023.   

Mer information om uppdraget

Energimyndigheten har fått i uppdrag att peka ut nya områden som är lämpliga för energiutvinning till havs. Arbetet ska göras tillsammans med Affärsverket svenska kraftnät, Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket, Statens jordbruksverk och Sveriges geologiska undersökning. 

Uppdragsmyndigheterna ska arbeta tillsammans för att samexistens och samverkanslösningar ska uppnås mellan energiutvinning och andra intressen när dessa har anspråk på samma havsområden. De intressen som avses är: 

  • Kulturmiljövård 
  • Naturvård 
  • Sjöfart 
  • Totalförsvaret 
  • Yrkesfisket 

Fokus ska ligga på de intressekonflikter som utgör de främsta hindren för energiutvinning.  

Mer information om uppdraget hittar du på regeringens webbplats samt i uppdraget från regeringen.


Översiktlig genomförandeplan

Sommaren 2022 pågår arbete med att ta fram nya kartunderlag. Respektive myndighet ansvarar för sitt intresse. Dessa kartunderlag kommer sedan att sammanställas till en första samlad bild, det beräknas att ske i september 2022.

Parallellt med detta arbete pågår kartläggning för att undersöka förutsättningar för samexistens med de andra intresseområdena, som specificerats ovan. Med dessa underlag som grund identifieras sedan nya energiutvinningsområden där vindkraft kan samexistera med andra intressen under särskilda förutsättningar. Målsättningen är att uppnå samsyn om var det finns områden med möjlighet till samexistens.   

Havsbaserad vindkraft kan möta det ökade behovet av el 

Förväntningarna på elektrifieringens roll för klimatomställningen har ökat vilket gör att vi ser ett kraftigt ökat elbehov framför oss. Situationen är särskilt angelägen i södra Sverige där elbehovet idag är som störst och där förutsättningarna att bygga landbaserad vindkraft är utmanande. Havsbaserad vindkraft kan då vara en möjlighet. Utbyggnad av förnybar energi nationellt bidrar samtidigt till att minska vårt beroende av importerad fossil energi. Det stärker Sveriges försörjningstrygghet och konkurrenskraft i det rådande säkerhetspolitiska läget. 

Lösningar för samexistens är centralt 

Teknikutvecklingen inom området går mycket snabbt, det finns inte längre några avgörande tekniska begränsningar för var i det svenska havet det går bygga vindkraft. Det är mer en ekonomisk fråga. Men även om förutsättningarna är bättre nu finns det få områden utan intressekonflikter. Att hitta lösningar för samexistens mellan vindkraften och andra intressen kommer därför att vara helt centralt för uppdraget. 

Målsättningen är att peka ut nya områden för energiutvinning i enighet mellan alla myndigheter. Råder det oenighet så kommer Energimyndigheten att peka ut områden som sammanlagt med tidigare områden möjliggör minst 120 TWh vindkraft. Vi kommer då även att redogöra för de målkonflikter och meningsskiljaktigheter som kvarstår. 

Om havsplanering

Havsplanering bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling genom att vägleda om hur havet ska användas. Havet och dess användning förvaltas genom olika typer av regleringar och åtgärder där havsplanering är ett av flera verktyg.

Mer information om havsplanering hittar du på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.