Gårdsverk

Ett så kallat gårdsverk definieras som ett vindkraftverk med en totalhöjd på 20-50 meter eller ett verk vars rotordiameter överstiger tre meter. För att bygga ett sådant vindkraftverk krävs bygglov enligt plan- och bygglagen med tillhörande förordning. Bygglov handläggs av kommunens byggnadsnämnd.

Definitionen av ett så kallat gårdsverk har sin grund i plan- och bygglagstiftningens regler om bygglov. En sådan verksamhet som definieras nedan är bygglovspliktig enligt plan- och byggförordningen (2011:338).

Bygglov krävs för att uppföra vindkraftverk som:

  • är högre än 20 meter över markytan
  • placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken
  • monteras fast på en byggnad, eller
  • har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter.

Med höjd över marken avses den högsta höjd som anordningen uppnår, inklusive mast eller torn. Diametern på vindturbinen beräknas på den största cirkel som turbinen beskriver runt sin axel.

Vindkraftverk som är högre än 50 meter är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Om två eller fler verk ska stå tillsammans omfattas verksamheten även av anmälningsplikt enligt miljöbalken, läs mer om detta under klassen Medelstora anläggningar.