Här redovisas olika rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen som kan vara vägledande vid prövning av vindkraftsärenden. För varje ämnesområde finns en sammanfattning av rättsläget. Rättsfallen bevakades och sköttes till och med 2019 av Nätverket för vindbruk i samarbete med Peter Ardö, Chefsrådman vid Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt. 

MÖD 2019-11-12

M 1769-18

Avslag på nätkoncession för ledning till vindkraftspark.

 

2019-09-04 Vilhelmina / Storuman

M 6860-17


81 verk 200 m totalhöjd. Pauträsk vindkraftpark i Storuman och Vilhelmina kommuner.

I fråga om påverkan på rennäring har olika bedömningar gjorts avseende olika delområden inom ansökan. Område som behövs för traditionell fotflytt har, oavsett att den på senare tid inte använts, bedömts behövas skyddas mot den påverkan en vindkraftsetablering medför. Det hänvisas till rapporten Renar och Vindkraft II, att studier vid vindkraftparker tyder på att renar kan påverkas av vindkraftverk och att effekter kan ses på flera kilometers avstånd från vindkraftverken. MÖD anger sedan att det är svårt att på befintligt underlag uppskatta på hur långt avstånd renarna kan påverkas och hur stor denna påverkan blir men det får anses finnas en risk för att renarna påverkas negativt om vindkraftverk skulle tillåtas i Pauliden, särskilt som en flyttled är bred och flyttleden över Pauträsket skulle omges av vindkraftparker på båda sidor.

M 6974-19

Norrbäck i Lycksele kommun

81 respektive 37 verk, 200 m totalhöjd.

Boxmodell har inte bedömts lämplig då det rört sig om för stor frihet att placera verken inom stora ytor. Fasta placeringar med flyttmån om 100 m har bedömts OK.

 

2019-05-24-Lannaberget/Broboberget i Rättvik och Ovanåkers kommuner

M 3304-18 Lannaberget i Rättviks kommun 

M 3305-18 Broboberget i Ovanåkers och Rättviks kommuner

80 verk + 35 verk   230 m totalhöjd

Ansökningarna avser tillsammans 115 verk (80 i ena projektet och 35 i det andra cirka 7 km från varandra) inom cirka 14 km2 område. MMD och MÖD har bedömt att underlaget inte är tillräckligt för att tillstånd enligt boxmodellen med någorlunda fri placering ska kunna ges. Motsvarande bedömning har gjorts avseende en flyttmån på 300 m radie. 

Bolaget har i MÖD framföra som sistahandsyrkande att ges tillstånd till fasta positioner enligt exempellayout. MÖD konstaterar att yrkandet kan göras inom ramen för prövningen men inte som första instans bör prövas av MÖD. Målet återförvisas till lst-MPD för prövning av det yrkandet.

MÖD 2019-05-09 Grönhult, Tranemo och Gislaved

M 4293-18

13 verk 201 meter höga

Boxmodell, buller, tjäder, ekonomisk säkerhet med mera.

En förutsättning för att tillstånd ska lämnas för en ansökan med relativt fri placering av verken är att det med stöd av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen går att bedöma alla de konsekvenser som verksamheten kan komma att ge upphov till vid olika alternativutformningar. Ett tillstånd enligt boxmodellen förutsätter att det utifrån ansökan och den utredning som finns är möjligt att bedöma alla tänkbara placeringar inom det angivna verksamhetsområdet utifrån miljöbalkens krav, se bland annat MÖD 2017:27 och MÖD 2018:19 samt MÖD:s domar den 13 april 2018 i mål nr M 3648-17 och den 2 oktober 2018 i mål nr M 9618-17. Bullernivån får vara 40 dB(A) ekv nivå, finns inte skäl att föreskriva 35 dB(A). Faktiskt och tekniskt möjligt för VU att innehålla 40 dB(A), i viss del med hjälp av åtagande att hålla avstånd om 750 m. Hänsyn har visats genom undantagsområden för naturvärden, våtmarker, fornlämningar med mera. Slutsatsen är att antalet möjliga placeringar är starkt begränsade. Boxmodell OK.

Tjäderspelplats med sju tuppar hindrade placering på ett delområde. Ekonomisk säkerhet sattes till 1 250 000 kronor per verk , bolagets yrkande om 500 000 kronor per verk avslogs.

MÖD 2019-04-24 – Jönköping

M 8368-17

Tillsyn avseende buller från vindkraft.

Allmänheten kan anmäla störningar till tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten måste lägga upp ett tillsynsärende som avslutas med ett beslut. Tillsynsbeslutet får (i den mån det gått denne emot) överklagas av en anmälare som berörs av den aktuella verksamheten. MMD har dock på eget initiativ (ex officio) prövat bullerstörningar för andra fastigheter än de som berörts av överklagandet. Det skulle MMD inte gjort. MMD:s avgörande upphävdes och tillsynsmyndighetens beslut att avsluta tillsynen utan åtgärd fastställdes.

MÖD 2019-04-01 – Fjällberg, Lycksele, Åsele

M 9258-17

Tillstånd till vindkraft. Frågor om påverkan på riksintressen vindbruk, rennäring, naturvård med mera, kumulativ påverkan, försiktighetsmått. Bolaget ansökte om 48 verk. MPD gav tillstånd till 25, MMD upphävde allt, MÖD gav tillstånd enligt MPD:s beslut (25) med vissa villkorsändringar.

Exempel på hur avvägningar mellan olika riksintressen görs. Vid bedömningen av kumulativa effekter bör parker som ännu endast är planerade inte beaktas, dock ska tillståndsgivna men ännu inte startade verksamheter beaktas. Uttalanden om att renar påverkas på 3-5 km men att påverkan varierar beroende på hur centralt i ett betesområde verken ligger. Fråga om tider på året när anläggningsarbeten ska göras och samebyns inflytande på att stoppa anläggningsverksamheten. Ej boxmodell, placering inom 100 m från angivna positioner. Fladdermusvillkor har satts utan att inventering gjorts (fladdermöss mindre vanliga i den delen av landet). Tillsynsmyndigheten gavs rätt att göra avsteg från fladdermusvillkor. 

 

MÖD 2019-02-06 Bräcke

P 4632-18

Fråga om kvalitet och ålder på fågelinventering vid bygglovsprövning. Markens lämplighet ska bedömas i bygglovsprövningen. Fågelinventering som redan vid ansökans ingivande var fem år gammal och endast avsåg örn underkändes. Kompletterande inventeringar täckte inte rätt område. Bygglov upphävdes eftersom underlaget var för dåligt.

MÖD 2019-01-25 Strömsund

P 1592-18

Avgiften ( PBL) för startbesked, slutsamråd och slutbesked för nybyggnad av 67 stycken vindkraftverk har fastställts till 940 680 kr (780 x 18 x 67). MÖD uttalade att avgiftsuttaget varken stred mot taxan eller mot någon allmän princip för uttag av kommunala avgifter. Att det fanns samordningsfördelar för nämnden ändrade inte det.

MÖD 2019-01-21 – Torsås

M 2579-17

Fråga om påverkan på fladdermöss. Fyra anmälda verk.

Det finns flera olika arter fladdermöss i området. MÖD ha funnit att föreskriven stoppreglering (15 juli-30 sept, <6 m/s, nattetid det vill säga 1 h före solnedgång och 1 h efter soluppgång) för närvarande är tillräcklig. Det behövs inte förbud för verken. Uppföljning av försiktighetsmåttet ska ske.

(Jämför dock även syntesrapport Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss, 6740 maj 2017, kommentar från PA).

MÖD 2019-01-17 Uppvidinge

M 1789-18

Fråga om villkorsändring avseende verkens höjd från 191 m till 200 m. Villkorsändring är möjligt enligt kriterierna i 24 kap. 8 § miljöbalken (numera 24 kap 13 §). MÖD framhåller att ansökningar om villkorsändringar enligt praxis ska bedömas strängt. Sökanden hade inte visat att förutsättningar för villkorsändring är uppfyllda. Ansökan avslogs.