Här redovisas olika rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen som kan vara vägledande vid prövning av vindkraftsärenden. För varje ämnesområde finns en sammanfattning av rättsläget. Rättsfallen bevakades och sköttes till och med 2019 av Nätverket för vindbruk i samarbete med Peter Ardö, chefsrådman vid Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt. Rättsfall från 2020 och framåt bevakas och sköts av Jan Darpö, professor emeritus vid Juridicum, Uppsala universitet.

MÖD 2020-12-21; M 2402-20 Förlängning av igångsättningstiden för vindkraftpark vid Fimmerstad i Töreboda

MÖD avslog ansökan om förlängning av igångsättningstiden då tillståndet hade övertagits från ett annat bolag som inte haft giltiga skäl för dröjsmålet. Inte heller förlusten av projekteringsmedlen ansågs vara sådana synnerliga skäl som talade för förlängning.

M 2402-20

Bakgrund:
Tillståndet för verksamheten meddelades 2014. Av beslutet framgick att verksamheten skulle vara i drift senast fem år efter att tillståndet vunnit laga kraft. Tillståndshavaren ansökte 2017 om förlängning av igångsättningstiden till utgången av oktober 2022. MPD/Västra Götaland medgav 2017-10-19 förlängningen (dnr 551-25050-2017), ett beslut som fastställdes av MMD/Vänersborg 2020-02-11; M 587-19.

MÖD:
Med ändring av underinstansernas beslut avslog MÖD ansökan om förlängning av igångsättningstiden.

Domskäl:
Tiden för igångsättning kan förlängas om tillståndshavaren har giltiga skäl för förseningen eller att synnerliga skäl uppstår om tillståndet förfaller. Av rättspraxis framgår att förändrade konjunkturer eller andra omständigheter som har att göra med normala företagsekonomiska risker inte utgör sådana giltiga skäl (MÖD 2018-07-09; M 1762-18). Synnerliga olägenheter anses uppkomma först om anläggningen delvis är uppförd (MÖD 2016-05-17; M 9025-15). I detta fall har tillståndet övertagits från ett annat bolag som inte vidtagit några åtgärder sedan oktober 2014, en tidpunkt då man hade ekonomiska problem. Inget tyder på att det fanns giltiga skäl för denna passivitet och det är sannolikt att verksamheten hade kunnat tas i drift om man agerat i tid. Då det var under dessa förutsättningar som tillståndet övertogs 2016 saknas giltiga skäl för dröjsmålet även för den nya tillståndshavaren, trots att man arbetat mera aktivt därefter. En annan tillämpning av bestämmelsen om igångsättningstid skulle medföra att den kunde kringgås genom överlåtelser. MÖD ansåg slutligen att förlusten av de projekteringskostnader på 3,2 Mkr som gjorts gällande inte är sådana synnerliga skäl som avses i 24 kap. 2 § MB.

Kategori:
Tidsbegränsning av tillstånd.

Sökord:
Fimmerstad, förlängning av igångsättningstid, giltiga skäl, dröjsmål, företagsekonomisk risk, synnerlig olägenhet, 24 kap. 2 § MB.  

MÖD 2020-12-21; M 13519-19 Förlängning av igångsättningstiden för vindkraftsanläggning Östavall i Ånge (samma område som Långåsen)

MÖD godtog en ansökan om förlängning av igångsättningstid då tillståndshavaren ansökt om nätanslutning i tid och kunnat visa att man haft små möjligheter att påverka arbetet som varit ovanligt komplicerat. Mot den bakgrunden ansågs sökanden ha giltiga skäl för dröjsmålet.

M 13519-19

Bakgrund:
Tillståndet för verksamheten meddelades 2012. Av beslutet framgick att tillståndet skulle ”tas i anspråk” inom fem år efter laga kraft, vilket sker t.ex. genom att anläggningsarbetena påbörjas. År 2017 ansökte tillståndshavaren om förlängd igångsättningstid, vilket MPD/Västernorrland avslog 2018-10-25 (dnr 551-4992-17). MMD/Östersund fastställde beslutet 2019-11-21 (M 3311-18). Bolaget överklagade till MÖD. I målet där yttrade sig Jijnjevaerie sameby och motsatte sig förlängning av tiden för igångsättning. Samebyn menade att sedan tillståndet meddelades har flera vindparker byggts i området, vilket påverkat rennäringen negativt. Dessutom har kunskapen om vindkraft ökat som visar att renar störs av vindkraft.

MÖD:
MÖD ändrade och förlängde igångsättningstiden till senast den 31 december 2023.

Domskäl:
I 22 kap. 25 § 2 st. MB anges att tillståndsmyndigheten ska ange en igångsättningstid för tillståndet. MPD har istället föreskrivet att tillståndet ska tas i anspråk senast den 18 juni 2017, vilket bör förstås som ett villkor om igångsättningstid. Nu har tillståndshavaren ansökt om förlängning av denna tid, vilket kan medges om det finns giltiga skäl för dröjsmålet. Enligt rättspraxis föreligger sådana skäl när det är fråga om oförutsedda hinder som gör det omöjligt för tillståndshavaren att iaktta igångsättningstiden (se MÖD 2016-05-17; M 9024-15). Avsaknad av elanslutning kan vara en sådan situation om tillståndshavarens ansträngningar varit kontinuerliga och dröjsmålet berott på annat än sådant som kan hänföras till företagsekonomiska risker (se MÖD 2018-07-09; M 1762-18 och 2020-04-16; M 9995-19). Vid förlängning av igångsättningstiden kan nya eller strängare villkor för verksamheten föreskrivas, men det sker inte någon förnyad tillåtlighetsprövning av verksamheten. I detta fall har tillståndshavaren börjat i tid och kunnat visa att man haft små möjligheter att påverka anslutningsarbetet som varit ovanligt komplicerat. De alternativ som erbjudits har inte heller varit gångbara. Mot den bakgrunden finns giltiga skäl för dröjsmålet, varför förlängning medges.

Kategori:
Tidsbegränsning av tillstånd.

Sökord:
Östavall, tidsbegränsning, igångsättningstid, giltiga skäl, elanslutning, rennäring, 22 kap. 25 § 2 st. MB, 24 kap. 2 § 2 st. MBv

MÖD 2020-12-21; M 13516-19 Förlängning av igångsättningstiden för vindkraftsanläggning Långåsen i Ånge (samma område som Östavall)

MÖD godtog en ansökan om förlängning av igångsättningstid då tillståndshavaren ansökt om nätanslutning i tid och kunnat visa att man haft små möjligheter att påverka arbetet som varit ovanligt komplicerat. Mot den bakgrunden ansågs sökanden ha giltiga skäl för dröjsmålet.

M 13516-19

Bakgrund:
Tillståndet för verksamheten meddelades 2012. Av beslutet framgick att tillståndet skulle ”tas i anspråk” inom fem år efter laga kraft, vilket sker t.ex. genom att anläggningsarbetena påbörjas. År 2017 ansökte tillståndshavaren om förlängd igångsättningstid, vilket MPD/Västernorrland avslog 2018-10-25 (dnr 551-4658-17). MMD/Östersund fastställde beslutet 2019-11-21 (M 3321-18).

MÖD: 
MÖD ändrade och förlängde igångsättningstiden till senast den 31 december 2023.

Domskäl:
I 22 kap. 25 § 2 st. MB anges att tillståndsmyndigheten ska ange en igångsättningstid för tillståndet. MPD har istället föreskrivit att tillståndet ska tas i anspråk senast den 18 juni 2017, vilket bör förstås som ett villkor om igångsättningstid. Nu har tillståndshavaren ansökt om förlängning av denna tid, vilket kan medges om det finns giltiga skäl för dröjsmålet. Enligt rättspraxis föreligger sådana skäl när det är fråga om oförutsedda hinder som gör det omöjligt för tillståndshavaren att iaktta igångsättningstiden (se MÖD 2016-05-17; M 9024-15). Avsaknad av elanslutning kan vara en sådan situation om tillståndshavarens ansträngningar varit kontinuerliga och dröjsmålet berott på annat än sådant som kan hänföras till företagsekonomiska risker (se MÖD 2018-07-09; M 1762-18 och 2020-04-16; M 9995-19). Vid förlängning av igångsättningstiden kan nya eller strängare villkor för verksamheten föreskrivas, men det sker inte någon förnyad tillåtlighetsprövning av verksamheten. I detta fall har tillståndshavaren börjat i tid och kunnat visa att man haft små möjligheter att påverka anslutningsarbetet som varit ovanligt komplicerat. Mot den bakgrunden finns giltiga skäl för dröjsmålet, varför förlängning medges.

Kategori:
Tidsbegränsning av tillstånd.

Sökord:
Långåsen, tidsbegränsning, igångsättningstid, giltiga skäl, elanslutning, 22 kap. 25 § 2 st. MB, 24 kap. 2 § 2 st. MB.   

MÖD 2020-10-20; M 10548-19 Förbud mot fortsatt drift av ett vindkraftverk vid Lilla Kulleryd i Ronneby

Ett förbud av en tillsynsmyndighet mot ett vindkraftverk utan tillstånd underkändes av MÖD då utredningen visade att det inte skulle uppstå beaktansvärd skada på fladdermössen i området. Domstolen bestämde dock att stoppreglering (BAT-mode) skulle användas och förutsatte att verksamhetsutövaren fortlöpande skulle undersöka påverkan på arter samt att tillsynsmyndigheten skulle kontrollera detta.

M 10548-19

Bakgrund:
Det 100 meter höga vindkraftverket bedrivs som en C-verksamhet efter beslut enligt MB. Med stöd av 26 kap. 9 § MB förbjöd Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby fortsatt drift genom beslut 2019-04-24 (§ 88). Beslutet fastställdes av länsstyrelsen (Lst/Blekinge 2019-06-03; 505-2283-19), men upphävdes av MMD/Växjö (2019-09-20; M 2741-19).

MÖD:
MÖD ändrade MMDs dom enbart på så sätt att driftsreglering föreskrevs av hänsyn till fladdermöss, s.k. BAT-mode. Domskäl: Utredningen som bolaget presenterat är tillräcklig för att bedöma påverkan på fladdermöss och fåglar. Även om det förekommer flera rödlistade fladdermöss i området är det visat att verksamheten inte medför någon beaktansvärd risk för dessa arter om stoppreglering används. Inte heller föreligger någon otillåten risk enligt AF för häckande och födosökande havsörnar i området. De vaga uppgifterna om berguvar kan heller inte läggas till grund för ett förbud mot verksamheten. MÖD förutsatte dock att verksamhetsutövaren inom ramen för sin egenkontroll regelbundet inventerar påverkan på fladdermöss och fåglar samt att miljönämnden kontrollerar att så sker. Om det visar sig att påverkan är större än vad som förutses i domen kan nämnden besluta om justering av stoppregleringen, ytterligare försiktighetsmått eller förbud mot verksamheten.

Kategori:
Fåglar och fladdermöss.

Sökord:
Lilla Kulleryd, artskydd, fladdermöss, havsörn, berguv, tillsynsföreläggande, BAT-mode, 26 kap. 9 § MB.

MÖD 2020-10-05; M 4459-19 (MÖD 2020:27) Ändringstillstånd för vindkraftpark Ölme i Kristianstad

MÖD godtog en ansökan om ett ändringstillstånd mot bakgrund av att det befintliga tillståndet var relativt nytt, att teknikutvecklingen på området är snabb och att det inte skett några väsentliga förändringar i omgivningen.

M 4459-19

Bakgrund:
Det ursprungliga tillståndet är från 2014 och omfattade 16 vindkraftverk med en totalhöjd på max 150 meter. Eolus Vind AB ansökte 2016 om ändringstillstånd för vindkraftsparken, nu med 13 vindkraftverk med totalhöjd 200 meter. MPD/Örebro medgav ändringstillståndet 2017-09-13 (dnr 551-6795-2016). Mark- och miljödomstolen upphävde beslutet och avvisade ansökan med hänvisning till att reglerna om ändringstillstånd inte medger en prövning av högre verk med andra och ökade störningar (MMD/Nacka 2019-03-26; M 5761-17).

MÖD:
MÖD undanröjde MMDs dom och återförvisade målet dit för fortsatt handläggning.

Domskäl:
En grundläggande förutsättning för prövningar av tillstånd enligt MB är att det finns ett underlag som är tillräckligt för att tillståndsmyndigheten kan föreskriva de villkor som behövs från  miljösynpunkt. En ändring av en verksamhet kan därför prövas inom ramen för 16 kap. 2 § MB om det utifrån ansökan går att bedöma de miljöeffekter som ändringen av verksamheten medför och att det med hänsyn till övriga omständigheter är lämpligt. I det här fallet medför ändringen en ökning av skuggpåverkan, buller och påverkan på landskapsbilden. Bolaget har emellertid åtagit att hålla sig inom gällande villkor för skuggpåverkan och buller. Miljöprövningsdelegationen har vidare ansett att den ändrade verksamheten inte medför någon omgivningspåverkan som är väsentligt annorlunda än dem som har godtagits för den ursprungliga verksamheten. Mot bakgrund av att det befintliga tillståndet meddelades relativt nyligt, att teknikutvecklingen på området är snabb, att det blir en produktionshöjning och att det inte skett några väsentliga förändringar i omgivningen kan därför ansökan om ändringstillstånd godtas.

Kategori:
Ändringstillstånd.

Sökord:
Ölme, ändringstillstånd, ökad höjd, MKB, utredning, buller, skuggor, landskapsbild, omgivningspåverkan, återförvisning, 16 kap. 2 § MB.

MÖD 2020-09-23; M 11205-19 Rättelse av dom om tillstånd för Hultema vindpark i Motala

En rättelse i ett tillstånd underkändes av MÖD då felet inte var uppenbart och objektivt konstaterbart.

M 11205-19

Bakgrund:
Tillstånd till verksamheten meddelades av MMD/Växjö 2018-12-10. Efter ansökan från tillståndshavaren preciserades genom rättelse ett villkor om att anläggningsarbetena inte fick utföras under en viss tidsperiod av hänsyn till en tjäderspelplats (MMD/Växjö beslut 2019-10-01 i mål nr M 4237-15).

MÖD:
MÖD undanröjde beslutet.

Domskäl:
En rättelse kan bara ske om en dom innehåller en uppenbar oriktighet som är objektiv konstaterbar (33 § ÄL, jfr med Högsta domstolen i NJA 1990 s. 208 och NJA 2014 s. 29). I det här fallet är domskälen inte entydiga, varför det ur rättskraftssynpunkt inte är lämpligt att ändra villkoret genom med rättelse.

Kategori:
Samråd, formalia, med mera.

Sökord:
Hultema, rättelse, villkor, artskydd, tjäder, ärendelagen, 33 § ÄL, uppenbar oriktighet

MÖD 2020-08-19; M 4612-19 Nätkoncession för luftledning från Bredhälla till Horshaga, Uppvidinge

MÖD avvisade ansökan om nätkoncession då utredningen (MKBn) inte innehöll en godtagbar fågelinventering.

M 4612-19

Bakgrund:
Energimarknadsinspektionen (Ei) beslutade 2018-09-12 (dnr 2017- 100735) att meddela E.ON Energi distribution AB nätkoncession enligt ElL för en luftledning i Uppvidinge. MMD/Nacka fastställde beslutet 2019-03-29 (M 6157-18).

MÖD:
MÖD undanröjde Ei:s beslut och avvisade ansökan.

Domskäl:
Verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, varför ansökan måste innehålla en MKB. I prövningen enligt ElL tillämpas de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB och därmed artskyddet enligt AF. Med stöd av MKBn i ärendet måste det därför vara möjligt att bedöma hur skyddade arter kommer att påverkas av verksamheten (MÖD 2013:13, MÖD 2014:47 och MÖD 2014:48). Klagandena har påvisat att det förekommer kungsörn i området, något som inte nämns i den utredning som getts in av sökanden. Mot bakgrund av den kunskap som E.ON hade vid tiden för ansökan om artens förekomst i området borde en fågelinventering ha utförts. Då detta inte skett är det inte möjligt att bedöma  om nätkoncession kan meddelas eller vilka skyddsåtgärder som behövs. Bristen är väsentlig och avser en processförutsättning, nämligen att det finns en godtagbar MKB. Ansökan bör därför avvisas, vilket kan ske utan föregående föreläggande om komplettering och när som helst under prövningen (se 10 § 2 st. jfr. med 38 § ÄL och MÖD 2012:5).

Kategori:
Nätkoncession.

Sökord:
Horshaga, nätkoncession, artskydd, kungsörn, MKB, avvisning, processförutsättning, 10 § ÄL.

HFD 2020 not. 19 Rättsprövning av regeringens beslut om tillstånd till Sundborn Vindpark i Falun

Högsta förvaltningsdomstolen godtog regeringens beslut att inte tillåta en vindpark i världsarvsområdet Falun och Kopparbergslagen.

HFD 2020 ref. 19

Saken:
Rättsprövning

Bakgrund:
MPD/Dalarna meddelade 2013 tillstånd till åtta vindkraftverk om 150 meter i Sundborn. MMD/Nacka hänsköt målet enligt 21:7 MB till regeringen för bedömning av påverkan på världsarvet Falun och Kopparbergslagen. Regeringen uttalade i beslut 2019-10-03 (M2015/00352/Me) att området är relativt ostört och att den ansökta vindkraftsparken skulle komma att förändra landskapets karaktär på ett sätt som påtagligt skulle skada riksintresset Sundbornsåns dalgång. MPDs beslut upphävdes och ansökan avslogs. Bolaget begärde rättsprövning i HFD av regeringens beslut.

HFD:
Fastställde regeringens beslut. Domskäl: Bestämmelser i miljöbalkens allmänna hänsynsregler och grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden är allmänt hållna och ger ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar. Även om det råder delade meningar om vilken visuell påverkan som vindkraftverken skulle få på Sundbornsåns dalgång och om denna påtagligt skulle skada kulturmiljön i området, har regeringen stöd i sin uppfattning av Riksantikvarieämbetet. Mot den bakgrunden går det inte att dra slutsatsen att regeringen har felbedömt fakta i ärendet. Regeringens beslut strider därför inte mot någon rättsregel på det sätt som bolaget anfört.

Kategori:
Kulturminnen, världsarv.

Sökord:
Sundborn, tillstånd, världsarv, kulturmiljövård, riksintresse, 3 kap. 6 § MB.

MÖD 2020-04-16; M 9995-19 (MÖD 2020:39) Förlängd igångsättningstid för vindkraftpark Hocksjön i Sollefteå

MÖD godkände förlängningen av igångsättningstiden då sökanden ansågs ha giltiga skäl. Dröjsmålet berodde på problem med nätanslutning och andra omständigheter som låg utan för tillståndshavarens kontroll.

M 1152-19 

Bakgrund:
Det ursprungliga tillståndet meddelades 2012. Igångsättningstiden bestämdes då till sju år efter att tillståndet vunnit laga kraft. Hocksjön Vind AB ansökte 2018 om förlängd igångsättningstid till utgången av 2022. MPD/Västernorrland medgav förlängningen med ändring av villkor och ett nytt villkor om lågfrekvent buller (2019-03-01; 551-6217-2018). MMD/Östersund upphävde beslutet med hänvisning till att det inte finns särskilda skäl till att förlänga igångsättningstiden eller att det skulle uppstå synnerlig olägenhet om tillståndet förföll (jfr. 24 kap. 2 § 2 st. MB).

MÖD:
MÖD ändrade MMDs dom och fastställde MPDs beslut om förlängning av igångsättningstiden med nya villkor. Domskäl: Bolaget har inte kunnat förutse att processen med anslutningsavtal med E.ON skulle ta så lång tid och man har haft begränsade möjligheter att påverka händelseförloppet. Dröjsmålet för E.ON att få nätförstärkningslån är heller inte en normal företagsekonomisk risk (se MÖD 2016-05-17; M 9024-15 och MÖD 2018-07-09; M 1762-18).

Kategori:
Tidsbegränsning av tillstånd.

Sökord:
Hocksjön, förlängning av igångsättningstid, giltiga skäl, dröjsmål, företagsekonomisk risk, synnerlig olägenhet, 24 kap. 2 § MB.