Avstånd till kraftledning

MÖD 2009-12-07 – Essunga

M-9960-08

Avstånd till kraftledning

Målet avsåg ett vindkraftverk med 74 meters navhöjd och 52 meters rotordiameter (det vill säga cirka 100 meters totalhöjd) som anmälts till kommunen och accepterats av kommunen, lst och miljödomstolen.

I överklagandet till MÖD fanns invändningar om två kraftledningar, vardera om 10 kV, belägna inom 55 meter från den tänkta byggplatsen. Den klagande invände att avståndet mellan vindkraftverket och kraftledningarna ska vara minst verkets höjd med tillägg av tio meter.

Invändningar om skyddsavstånd till kraftledningar föranledde inte någon ändring i MÖD som instämde i underinstansernas avgörande. (miljörådet var skiljaktig i MÖD i fråga om skyddsavstånd till kraftledning)