Kommunal tillstyrkan

Regeln om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalken gäller i tillståndsärenden enligt miljöbalken för vindkraft. Regeln är bekräftad i ett flertal rättsfall. (Observera att regeln inte omfattar anmälningsärenden). Alltjämt gäller att vad en kommun i en översiktsplan pekat ut avseende vindkraft ska ha stor tyngd vid prövningen av tillståndsärenden eller handläggning av anmälningsärenden. Regeln har bekräftats av Högsta Domstolen i beslut i september 2012. Kravet på tillstyrkan gäller även ändringstillstånd.

MÖD 2018-05-15- Sollefteå, Ragunda

M 6469-17

Kommunal tillstyrkan enligt MB 16:4 krävs även vid ändringstillstånd. Tillstyrkan gjordes i MÖD och tillstånd beviljades. Vidare bedömning av att påstådda brister i samrådet inte var sådana att ansökan skulle avvisas, (samrådet är mer noggrant beskrivet i MMD:s dom).

MÖD 2018-05-15-Bodhögarna

M 6227-17

M 6228-17

Kommunal tillstyrkan enligt MB 16:4 krävs även vid ändringstillstånd.

MÖD 2018-05-14-Blåsmark Piteå

M 9183-17

Kommunal tillstyrkan enligt MB 16:4 krävs även vid ändringstillstånd.

MÖD 2016-12-02 – Motala

M 6204-16

Frågan i MÖD gällde om kommunens tillstyrkan var villkorad i strid med 16 kap. 4 § MB.

Motala kommunstyrelse beslutade den 25 mars 2014 att tillstyrka ansökan under förutsättning att plan- och miljönämndens yttrande och kommunens riktlinjer i det tematiska tillägget till översiktsplan beaktas. MÖD konstaterade att det enligt ordalydelsen var en tillstyrkan. MÖD konstaterade vidare att det är naturligt att en miljönämnd yttrar sig i sådana här mål och att hänvisningen till miljönämndens yttrande i tillstyrkan inte var så omfattande eller långtgående att den förtog innebörden av kommunstyrelsens tillstyrkande. Beslutet var därmed inte villkorat och inte i strid med bestämmelsen i 16 kap. 4 § MB.

MÖD 2014-11-19 Nybro Kommun

M 12035-13

Att kommunen återkallar en tillstyrkan i ett mål där bolaget är ensamt klagande och överklagat ett villkor kan inte leda till ett upphävande av tillståndet eftersom det skulle strida mot förbudet mot reformatio in pejus (ändring till den klagandes nackdel). Det faktum att kommunen återtagit sitt tillstyrkande kan inte beaktas inom ramen för målet eftersom själva tillståndsfrågan inte var uppe till prövning.

HD 2012-09-25 – Mariestad

Ö 3238-10

Kommunal tillstyrkan, 16 kap. 4 § miljöbalken

HD upphävde ett tillstånd som hade prövats i MÖD 2010-01-10 M 6371-08 (Mariestad). Tillståndet upphävdes efter det att resningsbeviljats enligt 58 kap. l § första stycket 4 rättegångsbalken dvs. domen strider uppenbart mot lag. HD bekräftar i övrigt det MÖD slagit fast i nedan angivna rättsfall det vill säga att det måste finnas en kommunal tillstyrkan för att tillstånd till vindkraft ska kunna ges.

MÖD Lund, Säffle, Kristianstad och Hjo

MÖD 2010-12-27 M 10320-09 Lund

MÖD 2010:32 2010-09-09 M 6883-09 Säffle

MÖD 2010:21 2010-06-10 M 8133-08 Kristianstad

MÖD 2010:34 2010-06-01 M 6909-09 Hjo

Kommunal tillstyrkan, 16 kap. 4 § miljöbalken

Ansökningarna om tillstånd avslogs eftersom kommunens tillstyrkan enligt 16 kap 4 § MB saknades. Kravet på tillstyrkan gäller även om ansökningsförfarandet inleddes innan lagändringen den 1 aug 2009.