Nätkoncession

Nätkoncessioner enligt ellagen (ElL) för vindkraftverk prövas av Energimarknadsinspektionen och överklagas till, i de flesta fall, Mark- och miljödomstolen i Nacka (och vidare till MÖD).

Regeringen prövar utlandsförbindelser och ärenden där det finns en fråga om tillstånd till expropriation. Regeringen får också pröva sådana frågor om nätkoncession som har betydelse för totalförsvaret, om Försvarsmakten begär det.

 

MÖD 2020-08-19; M 4612-19 Nätkoncession för luftledning från Bredhälla till Horshaga, Uppvidinge

MÖD avvisade ansökan om nätkoncession då utredningen (MKBn) inte innehöll en godtagbar fågelinventering.

M 4612-19

Bakgrund:
Energimarknadsinspektionen (Ei) beslutade 2018-09-12 (dnr 2017- 100735) att meddela E.ON Energi distribution AB nätkoncession enligt ElL för en luftledning i Uppvidinge. MMD/Nacka fastställde beslutet 2019-03-29 (M 6157-18).

MÖD:
MÖD undanröjde Ei:s beslut och avvisade ansökan.

Domskäl:
Verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, varför ansökan måste innehålla en MKB. I prövningen enligt ElL tillämpas de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB och därmed artskyddet enligt AF. Med stöd av MKBn i ärendet måste det därför vara möjligt att bedöma hur skyddade arter kommer att påverkas av verksamheten (MÖD 2013:13, MÖD 2014:47 och MÖD 2014:48). Klagandena har påvisat att det förekommer kungsörn i området, något som inte nämns i den utredning som getts in av sökanden. Mot bakgrund av den kunskap som E.ON hade vid tiden för ansökan om artens förekomst i området borde en fågelinventering ha utförts. Då detta inte skett är det inte möjligt att bedöma  om nätkoncession kan meddelas eller vilka skyddsåtgärder som behövs. Bristen är väsentlig och avser en processförutsättning, nämligen att det finns en godtagbar MKB. Ansökan bör därför avvisas, vilket kan ske utan föregående föreläggande om komplettering och när som helst under prövningen (se 10 § 2 st. jfr. med 38 § ÄL och MÖD 2012:5).

Kategori:
Nätkoncession.

Sökord:
Horshaga, nätkoncession, artskydd, kungsörn, MKB, avvisning, processförutsättning, 10 § ÄL.

MÖD 2019-11-12

M 1769-18

Avslag på nätkoncession för ledning till vindkraftspark.