Tidsbegränsning av tillstånd

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i tre avgöranden 2011 ställt sig bakom underinstansernas tidsgräns på 30 år. MÖD har i ett avgörande från 2014 angett att tillstånden normalt bör tidsbegränsas och accepterat en tid på 35 år.

MÖD 2020-12-21; M 2402-20 Förlängning av igångsättningstiden för vindkraftpark vid Fimmerstad i Töreboda

MÖD avslog ansökan om förlängning av igångsättningstiden då tillståndet hade övertagits från ett annat bolag som inte haft giltiga skäl för dröjsmålet. Inte heller förlusten av projekteringsmedlen ansågs vara sådana synnerliga skäl som talade för förlängning.

M 2402-20

Bakgrund:
Tillståndet för verksamheten meddelades 2014. Av beslutet framgick att verksamheten skulle vara i drift senast fem år efter att tillståndet vunnit laga kraft. Tillståndshavaren ansökte 2017 om förlängning av igångsättningstiden till utgången av oktober 2022. MPD/Västra Götaland medgav 2017-10-19 förlängningen (dnr 551-25050-2017), ett beslut som fastställdes av MMD/Vänersborg 2020-02-11; M 587-19.

MÖD:
Med ändring av underinstansernas beslut avslog MÖD ansökan om förlängning av igångsättningstiden.

Domskäl:
Tiden för igångsättning kan förlängas om tillståndshavaren har giltiga skäl för förseningen eller att synnerliga skäl uppstår om tillståndet förfaller. Av rättspraxis framgår att förändrade konjunkturer eller andra omständigheter som har att göra med normala företagsekonomiska risker inte utgör sådana giltiga skäl (MÖD 2018-07-09; M 1762-18). Synnerliga olägenheter anses uppkomma först om anläggningen delvis är uppförd (MÖD 2016-05-17; M 9025-15). I detta fall har tillståndet övertagits från ett annat bolag som inte vidtagit några åtgärder sedan oktober 2014, en tidpunkt då man hade ekonomiska problem. Inget tyder på att det fanns giltiga skäl för denna passivitet och det är sannolikt att verksamheten hade kunnat tas i drift om man agerat i tid. Då det var under dessa förutsättningar som tillståndet övertogs 2016 saknas giltiga skäl för dröjsmålet även för den nya tillståndshavaren, trots att man arbetat mera aktivt därefter. En annan tillämpning av bestämmelsen om igångsättningstid skulle medföra att den kunde kringgås genom överlåtelser. MÖD ansåg slutligen att förlusten av de projekteringskostnader på 3,2 Mkr som gjorts gällande inte är sådana synnerliga skäl som avses i 24 kap. 2 § MB.

Kategori:
Tidsbegränsning av tillstånd.

Sökord:
Fimmerstad, förlängning av igångsättningstid, giltiga skäl, dröjsmål, företagsekonomisk risk, synnerlig olägenhet, 24 kap. 2 § MB.  

MÖD 2020-12-21; M 13519-19 Förlängning av igångsättningstiden för vindkraftsanläggning Östavall i Ånge (samma område som Långåsen)

MÖD godtog en ansökan om förlängning av igångsättningstid då tillståndshavaren ansökt om nätanslutning i tid och kunnat visa att man haft små möjligheter att påverka arbetet som varit ovanligt komplicerat. Mot den bakgrunden ansågs sökanden ha giltiga skäl för dröjsmålet.

M 13519-19

Bakgrund:
Tillståndet för verksamheten meddelades 2012. Av beslutet framgick att tillståndet skulle ”tas i anspråk” inom fem år efter laga kraft, vilket sker t.ex. genom att anläggningsarbetena påbörjas. År 2017 ansökte tillståndshavaren om förlängd igångsättningstid, vilket MPD/Västernorrland avslog 2018-10-25 (dnr 551-4992-17). MMD/Östersund fastställde beslutet 2019-11-21 (M 3311-18). Bolaget överklagade till MÖD. I målet där yttrade sig Jijnjevaerie sameby och motsatte sig förlängning av tiden för igångsättning. Samebyn menade att sedan tillståndet meddelades har flera vindparker byggts i området, vilket påverkat rennäringen negativt. Dessutom har kunskapen om vindkraft ökat som visar att renar störs av vindkraft.

MÖD:
MÖD ändrade och förlängde igångsättningstiden till senast den 31 december 2023.

Domskäl:
I 22 kap. 25 § 2 st. MB anges att tillståndsmyndigheten ska ange en igångsättningstid för tillståndet. MPD har istället föreskrivet att tillståndet ska tas i anspråk senast den 18 juni 2017, vilket bör förstås som ett villkor om igångsättningstid. Nu har tillståndshavaren ansökt om förlängning av denna tid, vilket kan medges om det finns giltiga skäl för dröjsmålet. Enligt rättspraxis föreligger sådana skäl när det är fråga om oförutsedda hinder som gör det omöjligt för tillståndshavaren att iaktta igångsättningstiden (se MÖD 2016-05-17; M 9024-15). Avsaknad av elanslutning kan vara en sådan situation om tillståndshavarens ansträngningar varit kontinuerliga och dröjsmålet berott på annat än sådant som kan hänföras till företagsekonomiska risker (se MÖD 2018-07-09; M 1762-18 och 2020-04-16; M 9995-19). Vid förlängning av igångsättningstiden kan nya eller strängare villkor för verksamheten föreskrivas, men det sker inte någon förnyad tillåtlighetsprövning av verksamheten. I detta fall har tillståndshavaren börjat i tid och kunnat visa att man haft små möjligheter att påverka anslutningsarbetet som varit ovanligt komplicerat. De alternativ som erbjudits har inte heller varit gångbara. Mot den bakgrunden finns giltiga skäl för dröjsmålet, varför förlängning medges.

Kategori:
Tidsbegränsning av tillstånd.

Sökord:
Östavall, tidsbegränsning, igångsättningstid, giltiga skäl, elanslutning, rennäring, 22 kap. 25 § 2 st. MB, 24 kap. 2 § 2 st. MBv.

MÖD 2020-12-21; M 13516-19 Förlängning av igångsättningstiden för vindkraftsanläggning Långåsen i Ånge (samma område som Östavall)

MÖD godtog en ansökan om förlängning av igångsättningstid då tillståndshavaren ansökt om nätanslutning i tid och kunnat visa att man haft små möjligheter att påverka arbetet som varit ovanligt komplicerat. Mot den bakgrunden ansågs sökanden ha giltiga skäl för dröjsmålet.

M 13516-19

Bakgrund:
Tillståndet för verksamheten meddelades 2012. Av beslutet framgick att tillståndet skulle ”tas i anspråk” inom fem år efter laga kraft, vilket sker t.ex. genom att anläggningsarbetena påbörjas. År 2017 ansökte tillståndshavaren om förlängd igångsättningstid, vilket MPD/Västernorrland avslog 2018-10-25 (dnr 551-4658-17). MMD/Östersund fastställde beslutet 2019-11-21 (M 3321-18).

MÖD: 
MÖD ändrade och förlängde igångsättningstiden till senast den 31 december 2023.

Domskäl:
I 22 kap. 25 § 2 st. MB anges att tillståndsmyndigheten ska ange en igångsättningstid för tillståndet. MPD har istället föreskrivit att tillståndet ska tas i anspråk senast den 18 juni 2017, vilket bör förstås som ett villkor om igångsättningstid. Nu har tillståndshavaren ansökt om förlängning av denna tid, vilket kan medges om det finns giltiga skäl för dröjsmålet. Enligt rättspraxis föreligger sådana skäl när det är fråga om oförutsedda hinder som gör det omöjligt för tillståndshavaren att iaktta igångsättningstiden (se MÖD 2016-05-17; M 9024-15). Avsaknad av elanslutning kan vara en sådan situation om tillståndshavarens ansträngningar varit kontinuerliga och dröjsmålet berott på annat än sådant som kan hänföras till företagsekonomiska risker (se MÖD 2018-07-09; M 1762-18 och 2020-04-16; M 9995-19). Vid förlängning av igångsättningstiden kan nya eller strängare villkor för verksamheten föreskrivas, men det sker inte någon förnyad tillåtlighetsprövning av verksamheten. I detta fall har tillståndshavaren börjat i tid och kunnat visa att man haft små möjligheter att påverka anslutningsarbetet som varit ovanligt komplicerat. Mot den bakgrunden finns giltiga skäl för dröjsmålet, varför förlängning medges.

Kategori:
Tidsbegränsning av tillstånd.

Sökord:
Långåsen, tidsbegränsning, igångsättningstid, giltiga skäl, elanslutning, 22 kap. 25 § 2 st. MB, 24 kap. 2 § 2 st. MB.

MÖD 2020-04-16 – M 9995-19 (MÖD 2020:39) Förlängd igångsättningstid för vindkraftpark Hocksjön i Sollefteå

MÖD godkände förlängningen av igångsättningstiden då sökanden ansågs ha giltiga skäl. Dröjsmålet berodde på problem med nätanslutning och andra omständigheter som låg utan för tillståndshavarens kontroll.

M 1152-19 

Bakgrund:
Det ursprungliga tillståndet meddelades 2012. Igångsättningstiden bestämdes då till sju år efter att tillståndet vunnit laga kraft. Hocksjön Vind AB ansökte 2018 om förlängd igångsättningstid till utgången av 2022. MPD/Västernorrland medgav förlängningen med ändring av villkor och ett nytt villkor om lågfrekvent buller (2019-03-01; 551-6217-2018). MMD/Östersund upphävde beslutet med hänvisning till att det inte finns särskilda skäl till att förlänga igångsättningstiden eller att det skulle uppstå synnerlig olägenhet om tillståndet förföll (jfr. 24 kap. 2 § 2 st. MB).

MÖD:
MÖD ändrade MMDs dom och fastställde MPDs beslut om förlängning av igångsättningstiden med nya villkor. Domskäl: Bolaget har inte kunnat förutse att processen med anslutningsavtal med E.ON skulle ta så lång tid och man har haft begränsade möjligheter att påverka händelseförloppet. Dröjsmålet för E.ON att få nätförstärkningslån är heller inte en normal företagsekonomisk risk (se MÖD 2016-05-17; M 9024-15 och MÖD 2018-07-09; M 1762-18).

Kategori:
Tidsbegränsning av tillstånd.

Sökord:
Hocksjön, förlängning av igångsättningstid, giltiga skäl, dröjsmål, företagsekonomisk risk, synnerlig olägenhet, 24 kap. 2 § MB.

MÖD 2015-12-08 – Falkenberg Kattegatt Offshore

M 6960-14

Tillståndet tidsbegränsades till 35 år.

Ett tillstånd till vindkraftsverksamhet bör normalt tidsbegränsas.

MÖD 2014-08-27 ”Treriksröset” Halmstad/Hylte/Ljungby

M 9473-14

Tillstånd för vindkraftverk ska normal tidsbegränsas.

MÖD uttalade följande.
Ett tillstånd till vindkraftsverksamhet bör normalt tidsbegränsas. Bl.a. eftersom den tekniska utvecklingen och ökade kunskaper kan komma att leda till ändrade miljökrav och att det därför bör finnas en möjlighet att skärpa villkoren vid en förnyad tillståndsprövning efter det att det tidigare tillståndsbeslutet har löpt ut. Vid bedömningen av vilken giltighetstid som bör gälla måste därutöver, vid sidan av vindkraftverkens tekniska livslängd, beaktas värdet av att den plats som ändå tagits i anspråk för verksamheten utnyttjas på ett sätt som är effektivt ur energianvändningssynpunkt och ur ett hushållningsperspektiv. Mot denna bakgrund finner Mark- och miljööverdomstolen att tidsbegränsningen lämpligen kan bestämmas i enlighet med bolagets förstahandsyrkande. (som var 35 år)

MÖD 2011-11-23 – Sollefteå Ragunda

M 847-11 Bodhögarna
M 825-11 Ögonfägnaden
M 824-11  Björkhöjden

Bland annat fråga om tidsbegränsning av tillstånd

Miljödomstolen tidsbegränsade tillstånden till 30 år med följande motivering. Miljödomstolen gör den bedömningen i enlighet med vad länsstyrelsen anfört inför MPD att tillstånd för förevarande slag av verksamheter normalt bör tidsbegränsas av flera olika skäl, dels på grund av att den tekniska livslängden för vindkraftverken brukar anges till omkring 30 år, och dels för att möjligheterna till en förutsättningslös prövning av villkoren vid en eventuellt fortsatt verksamhet är större vid en ny tillståndsprövning jämfört med omprövning enligt 24 kap miljöbalken.

Mark- och miljööverdomstolen delade miljödomstolens bedömning när det gäller behovet av begränsning av tillståndet i tid. Bolagets yrkande att upphäva tidsbegränsningen avslogs.