Hearing om strategiarbete rörande elsystemfrågor

Energimyndigheten arbetar med en samlad strategi för finansiering av forsknings- och innovationsprojekt relaterade till elsystemet och planerar för kommande satsningar. Du har möjlighet att ta del av arbetet och lämna synpunkter vid en hearing den 19 januari 2022.

Energimyndigheten finansierar årligen ett stort antal energirelaterade forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Projekten kan exempelvis omfatta frågor rörande hur olika delar av elsystemet samverkar, utveckling av nya eller förbättrade elproduktionstekniker eller hur elsystemet påverkar miljön eller människor. Arbetet är strukturerat i sex temaområden varav ett är elsystemet.

Områden för forskning

Energimyndigheten tar fram en forsknings- och innovationsstrategi för elsystemet som helhet. Syftet är att tydligare synliggöra övergripande prioriteringar för arbetet de närmaste åren. Strategin avgränsas till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt och frågor med tydlig relevans för elsystemet.

Arbetet tar sikte på de av Riksdagen fastställda energi- och klimatpolitiska målen men ska även bidra till näringspolitiska och utbildningspolitiska mål. Strategin utgör en vägledning för vilka insatser som ska prioriteras för att nå de politiskt uppsatta målen. 

Arbetet med att utveckla strategin pågår just nu och vi på Energimyndigheten vill gärna veta vad du har för tankar och synpunkter kring arbetet. Därför presenterar vi våra preliminära planer och hoppas att du vill lämna synpunkter under och efter hearingen.

Digital presentation av arbetet 

En presentation av strategiarbetet kommer att göras onsdagen den 19 januari 2022 klockan 9.00–11.00.

Presentationen kommer genomföras helt digitalt via Microsoft Teams. Det går bra att delta utan ett Teams-konto.

Anmälan till hearingen har stängt.

Preliminärt program:       

  • Presentation av strategiarbetet
    Susanne Karlsson, chef för enheten Hållbar el, Energimyndigheten   
  • Inspel och synpunkter från deltagare

Lämna synpunkter via chatt eller e-post

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och ge inspel under presentationen via den chatt som finns tillgänglig men du är också välkommen kontakta oss efteråt genom att mejla oss.

Då samtliga deltagares namn kommer kunna ses av andra medverkande kommer presentationen av integritetsskäl inte spelas in och kunna ses i efterhand.

Energimyndigheten kommer beakta alla inspel och synpunkter men förbehåller sig rätten att avgöra om och på vilket sätt dessa kommer införlivas i strategiarbetet.