Biomassa för energi och material

Programmets syfte är att stödja forskning och innovation som bidrar till en ökad tillgång på biomassa, som efterfrågas av energisektorn och den biobaserade industrin. Programmets mål är att utveckla nya metoder för produktion av biomassa samt utveckla produktion av biobränslen från primärproduktionens restströmmar. Dessutom ska programmet karaktärisera biomassaflöden samt demonstrera tekniska lösningar och affärsmodeller i praktiken.

Användningen av bioråvaror i industrin ökar allt mer vid produktion av exempelvis textilfibrer, kemikalier, energibärare i industrin och drivmedel. Efterfrågan på biomassa från skog, åker och hav väntas därmed öka i framtiden.

Bakgrund

Användningen av fossila bränslen har minskat i Sverige, främst på grund av att vi använder förnybar energi för uppvärmning av bostäder och lokaler. Dock så används det fortfarande stora mängder kol, olja och naturgas i Sverige, främst för transporter och som råvara i industrin.

Merparten av de fossila bränslena går tekniskt sett att byta till förnybara bioråvaror, även de fossila bränslen som används i industrin för produktion av exempelvis kemikalier.

Programmål och inriktning

Programmet Biomassa för energi och material har som mål att:

  • Ersätta fossila råvaror i Sverige med förnybara råvaror
  • Använda restprodukter för högvärdesprodukter eller energiändamål.

Inriktningen på programmet är att utveckla nya odlingssystem, utveckla och utvärdera metoder för att karaktärisera biomassaflöden, utveckla metoder för att producera biobränslen från primärproduktionens restströmmar samt demonstrera tekniska lösningar och affärsmodeller i praktiken. Programmet omfattar produktionssystem i skog, åker och hav.

Utlysningar och aktiviteter inom programmet

Programmet löper över fyra år med start 1 januari 2018. Programmets budget uppgår till totalt 71,2 miljoner kronor. Programmet följs upp med hjälp av kriterier som anger hur samverkan sker i programmet och hur projektresultat genereras och sprids från programmet.