Hållbart skogsbränsleuttag

Med skogsbränsle menar man de delar som blir kvar av trädet när stockarna tagits ut, det vill säga grenar och toppar (ofta kallat grot) och stubbar.

Idag är det väldigt ovanligt att stubbar skördas, men grot tas ofta ut för att bli biobränsle. Forskningsprogrammet Hållbart skogsbränsleuttag vill säkerställa att uttaget sker på ett sätt som inte skadar miljön och organismerna i skogen.

Programmet ska ta fram kunskap som leder till uppdaterade riktlinjer för skogsbränsleuttag. Riktlinjerna ska säkerställa att skogens biologiska mångfald inte utarmas, att markens långsiktiga produktionsförmåga inte äventyras och att marken inte försuras. Programmet ska också utveckla säkrare metoder för beräkning av bioenergins klimatnytta, samt markens kolförråd under olika brukningsformer.  

Mål

Programmet ska bidra till följande mål:

  • Riktlinjer för uttag av skoglig biomassa utan negativ påverkan på biologisk mångfald, försurning eller skogsmarkens produktionsförmåga finns tillgängliga.
  • Säkrare beräkningar av bioenergins klimatnytta.
  • Svensk biomassa är hållbar i förhållande till nationella miljökrav och internationella hållbarhetskriterier.
  • Svensk kompetens är fortsatt världsledande inom hållbarhetsaspekter av skogsbruk.
  • Bibehållen trovärdighet för svensk bioekonomi.  

Forsknings-, utvecklings- och teknikområden

  • Skogsbränsleuttagets påverkan på olika organismers i olika geografiska lägen.
  • Skogsbränsleuttagets påverkan på försurning och näringsbalanser.
  • Markkolsuppbyggnad för olika beståndsåldrar och brukningsformer.
  • Nya metoder, verktyg och kunskap för att följa upp och bestämma bioenergins klimatnytta.  

Budgetram

Programmet bedrivs mellan  2018-11-01 och 2021-12-31. Programmets budget uppgår till 25 miljoner kronor.