Kompetenscentrum Svenskt centrum för smarta elnät och lagring (SweGRIDS)

Svenskt centrum för framtidens elnät och energilagring (SweGRIDS) är ett svenskt forskningscentrum inom smarta elsystem och energilagring med ett aktivt industrideltagande. Syftet med SweGRIDS är att bedriva forskning inom flexibla kraftsystem, digitalisering av kraftsystemet, styrbara kraftkomponenter och ny materialteknik för elnät och energilagring. Visionen för SweGRIDS är att vara den mest intressanta forskningsmiljön i Europa inom dessa områden och att vara en naturlig samarbetspartner för industri och universitet. Centrets långsiktiga mål är att skapa ny kunskap och teknik som krävs för att utveckla framtidens elsystem, och därmed bidra till att uppnå ett klimatneutralt och hållbart energisystem.

SweGRIDS utgör en nationell plattform för forskning och innovation inom området elnät och energilagring, och startade i november 2011 med avsikt att pågå i tio år. Nuvarande och sista etappen pågår 2018 till 2021. Forskningen inom centret fokuserar på frågeställningar kring hur framtidens elsystem kan klara integration av alla former av förnybar elproduktion, hantera en ökad grad av varierande kraftflöden och utnyttja realtidsinformation till allt större del av styrningen.

Centret är lokaliserat vid KTH och Uppsala universitet (UU) och har en budget på totalt 228 miljoner kronor där industrin, Energimyndigheten, och universiteten bidrar med en tredjedel var under fyraårsperioden 2018 till 2021.

Forsknings- och innovationsområden

Arbetet inom SweGRIDS bedrivs i form av doktorandprojekt eller postdoktorala projekt förlagda vid KTH eller UU. Forskningen är indelad i fyra övergripande områden:

  • Flexibla kraftsystem

  • Digitalisering av kraftsystemet

  • Styrbara kraftkomponenter

  • Materialteknik för elnät och energilagring

Programperiod

2018–2021