Svenskt vattenkraftcentrum (SVC)

Energimyndigheten delfinansierar Svenskt vattenkraftcentrum (SVC). SVC är ett kompetenscenter för forskning inriktad på frågeställningar som är unika för vattenkraft och dammar. Luleå tekniska universitet är värduniversitet för kompetenscentret.

I omställningen till helt förnybart elsystem år 2040 måste andelen förnybar elproduktion öka i det svenska energisystemet. Därför ställs allt hårdare krav på vattenkraften i dess roll som planerbar och reglerbar kraftkälla. Samtidigt kan högre miljökrav påverka både elproduktion och reglerkapacitet. För att säkerställa en hållbar vattenkraft och utveckla vattenkraftsproduktionen behövs fortsatt forskning och innovation inom vattenbyggnad samt vattenturbiner och generatorer.

SVC omfattar totalt 204 miljoner kronor under åren 2018 till 2022, och finansieras gemensamt av myndigheter, lärosäten och svensk vattenkraftindustri. I centret ingår lärosätena Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska Högskola och Lunds Tekniska Högskola vid Lunds Universitet. Energiforsk AB och Luleå tekniska universitet samverkar i koordineringen av centret.

SVC innehåller två kompetensområden:

  • Vattenbyggnad
  • Vattenturbiner och generatorer

För att öka samverkan mellan flera kompetensområden finns även tre övergripande temaområden:

  • Produktivitet
  • Förnyelse
  • Flexibilitet