Strategisk energisystemforskning 2014-2018

Programmet Strategisk energisystemforskning är en sammanhållen satsning på forskning om energisystemet med fokus på hur aktörer, institutioner och övriga delar i systemet samspelar med varandra, från tillförsel och distribution till energianvändning, effektivisering och omställning.

Utgångspunkten för programmet är att omställningen till ett hållbart energisystem kräver kunskap och förståelse ur tvärvetenskapligt perspektiv.

Forskningsprogrammet ska bidra till att utveckla forskarmiljöer inom energisystemforskning i Sverige samt internationalisera svensk energi- och klimatpolitisk forskning. Vidare ska forskningen ge vetenskapligt underlag till beslutsfattare inom energi- och klimatpolitiken. Forskningsresultaten ska kunna användas som underlag till myndighetsutredningar och beslutsunderlag inom energiområdet, men också inom de delar av det klimatpolitiska området som är länkade till energi. Forskningen som stöds inom ramen för programmet ska, i högsta möjliga utsträckning, vara både policy- och energirelevant. Dessutom ska programmet ska bidra till att allmänheten får större kännedom om möjligheter och hinder för en övergång till ett hållbart energisystem.

Programmet omfattar tidsperioden 2014-07-01 – 2018-12-31 med en total budget om 130 miljoner kronor. Av dessa har 20 miljoner avsatts för en särskild satsning på elmarknadsforskning. Under programperioden kommer årliga utlysningar att ske både till projekt samt medel till gästprofessurer.