Industriklivet

Sveriges riksdag har antagit klimatmålet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045. För att stödja omställningen inom industrin har regeringen beslutat om den långsiktiga satsningen Industriklivet.

Stora och komplexa tekniksprång krävs inom flera industrier för att nå nollutsläpp senast 2045. Satsningen är på 300 miljoner kronor om året 2018-2040. Energimyndigheten fick genom Regleringsbrev för 2018 i uppdrag att ansvara för Industriklivet.

Sverige ska inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast 2045. Utsläpp från industrins förbränning och processer utgör i dag omkring en tredjedel av de samlade utsläppen i Sverige vilket innebär att en betydande omställning inom industrin kommer att behövas kommande årtionden.

Industrins processrelaterade utsläpp
En stor del av de direkta utsläppen för industrin kommer från några särskilt energi- och koldioxidintensiva branscher däribland järn- och stål, metall, kemisk industri, raffinaderier, massa- och papper och mineralindustrin inklusive cement. De flesta av dessa branscher, utom massa- och papper, har en stor andel så kallade processrelaterade utsläpp som är svåra att minska.

De processrelaterade utsläppen kommer direkt från industrins processer för tillverkning och bearbetning i produktionen och är därför svåra att ersätta utan stora investeringar i både forskning, utveckling och kapitalintensiva anläggningar. Investeringar måste många gånger ske i teknik som ännu inte är utvecklad vilket medför betydande risker och motiverar att staten bidrar med stöd.

Många möjligheter till stöd
Inom Industriklivet kan stöd ges till forskning, genomförbarhetsstudier, pilot- och demonstrationsprojekt, detaljerade projekteringsstudier och investeringar.

Målgruppen för stödet är industrier med så kallade processrelaterade utsläpp men även universitet eller forskningsinstitut. Det är öppet att ansöka om projekt inom ramen för Industriklivet när som helst under året. Mer information finns via länken Utlysningar i högerkanten.

I förslaget till vårändringsbudget som lagts fram föreslås förändringar av Industriklivet. Utifrån dessa förslag kan Industriklivet komma att utökas med stöd till forskning, förstudier, test, demonstration och investeringar som bidrar till negativa utsläpp och även elektrifiering för minskade utsläpp av växthusgaser från industrin. Mer information kan ges först då vårändringsbudgeten är beslutad vilket sker i slutet av juni.

Industriklivet är kopplat till det regeringsuppdrag om innovationsfrämjande insatser för minskade processutsläpp inom svensk industri som Energimyndigheten ansvarar för och som pågår till och med 2019.