Mekmassainitiativet

Energimyndigheten har avsatt 30 miljoner kronor till Mekmassainitiativet som är ett forskningsprogram för skogsindustrin. Myndighetens medel motsvarar 40 procent av den totala insatsen inom programmet som är 75 miljoner kronor. Programmet pågår från 9 juni 2011 till sista december 2015.

Syfte

Syftet med programmet är att utveckla kunskap som kan användas för att minska elanvändningen vid produktionen med målet halvering av insatsbehovet. Sammanlagt ska ca 5 TWh elenergi per år kunna sparas vid måluppfyllelse.

Effektivisering av befintliga och nya processer

Inom programmet fokuseras insatserna mot två områden; effektivisering av existerande processer samt radikalt nya processer. Medelsfördelningen mellan dessa områden avses bli ca 70 procent respektive 30 procent.

Programmet utgör ett samarbete mellan Sverige och Norge där man i Norge har ett liknande program och där erfarenheterna från arbetet delas mellan industrierna i de båda länderna. Båda länderna har således insikt i varandras arbete för att undvika dubbelarbete. Samarbetet över Kölen ger således stora synergieffekter.

Programmet stöder forsknings-, utvecklings- samt demonstrationsprojekt vid universitet och högskolor samt industri avseende projekt som berör så kallad mekanisk massa. Vid produktion av mekanisk massa separeras fibrer och lignin åt med eldrivna kvarnar till skillnad från kemisk massa där kemikalier används för denna separation.