Planeringsbidrag

Arbetet med en projektansökan kan vara tidsödande. För att göra det möjligt för fler svenska aktörer att ta del i EU-projekt har Energimyndigheten inrättat ett så kallat planeringsbidrag. Beslut gäller ansökningar för 2016-2017 års utlysningar.

Energimyndigheten kan ge stöd till själva arbetet med projektansökan till ett EU-program med energirelevans, i form av ett planeringsbidrag. Det kan gälla exempelvis Horisont 2020, LIFE EU:s program för miljö och klimatpolitik samt fonder som EU:s kol- och stålforskningsfond, RFCS. Även utlysningar inom de gemensamma teknikinitiativen Bio-Based Industries (BBI) och Fuel Cells and Hydrogen (FCH) omfattas av möjligheten att söka planeringsbidrag (Offentliga-privata partnerskap).

När ansökningar till EU:s program görs i två steg kan planeringsbidrag sökas för respektive steg. Det totala bidraget (för steg ett och två) kan högst uppgå till samma belopp som för övriga ansökningar.

Anvisningar för ansökan finns att ladda ned till höger på denna sida.

Aktuell utlysning

Planeringsbidrag för ansökningar till EU:s program

Nu kan aktörer inom energiområdet söka stöd för att täcka del av sina kostnader i samband med planering av ansökningar till de program som nämns ovan, bl.a. EU:s ramprogram Horisont 2020 (2016-2017 års arbetsprogram), LIFE och RFCS. Läs mer om utlysningen här.

Vem kan söka?

Ansökan kan göras av alla aktörer inom energiområdet som är behöriga att ansöka om projekt inom EU:s program med energirelevans. Det kan exempelvis vara universitet, högskola, institut, små och medelstora företag, kommuner och icke vinstdrivande organisationer.

Planeringsbidrag till företag lämnas som ett så kallat stöd av mindre betydelse. Läs mer om det i Anvisningarna för ansökan om planeringsbidrag.

När kan man söka?

Ett planeringsbidrag kan sökas i samband med en aktuell utlysning inom ett EU-program. Planeringsbidrag kan endast sökas hos Energimyndigheten när utlysningen har öppnat hos EU-kommissionen. Datum för öppning finns på EU-kommissionens webbplats.

Hur mycket bidrag kan man få?

Bidraget kan utgöra högst 50 procent av den totala projektkostnaden, så kallade stödberättigade kostnader. Det är alltså kostnader, för att planera, skriva och lämna in ansökan till EU-program med energirelevans.

Det finns också maxbelopp för hur mycket bidrag man kan få som är olika beroende på vilken roll man har i projektansökan och hur många parter som ingår. Om den sökande är partner i ett projekt kan bidraget uppgå till högst 75 000 kronor. Om den sökande är koordinator i ett projekt kan bidraget uppgå till högst 150 000 kronor. I de fall då projektet endast består av en part kan bidraget uppgå till högst 50 000 kronor.

Exempel: För att en koordinator ska kunna vara berättigad 150 000 kr ska stödberättigade kostnader uppgå till minst 300 000 kr.

Stödbeloppet är detsamma för alla aktörer oavsett organisationstyp och oberoende av om ansökan till EU:s program sker i ett eller två steg.

Anvisningar och krav vid ansökan om bidrag

Anvisningar och krav för ansökan om planeringsbidrag är desamma oavsett vilket EU-program man söker till och oberoende av organisationstyp hos den sökande. Tänk på att i ansökan tydligt ange vilken typ av aktivitet och del i arbetsprogrammet för det aktuella EU-programmets utlysning som ansökan svarar mot.

Läs noga igenom Anvisningar för ansökan om planeringsbidrag som finns att ladda ner till höger på sidan.

Så söker du

Planeringsbidrag söker du genom Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. Läs noga igenom Användarmanual för ansökan om planeringsbidrag i E-kanalen som du når genom länken till höger på sidan. E-kanalen kräver inloggning och att du ansöker om behörighet. Tänk på att det kan ta några dagar att få behörighet i E-kanalen.

I ansökan utgör totalt sökt belopp, det belopp som maximalt kan beviljas, dvs. högst 50 procent av den totala projektkostnaden och någon av de summor som angivits ovan.

Ansökan om planeringsbidrag ska lämnas in senast 6 veckor innan sista ansökningsdag till EU-kommissionen.

Bedömningskriterier

De tre viktigaste kriterierna för bedömning av en ansökan om medel för projektplanering är förutom projektets energirelevans:

  • Projektets relevans för myndighetens nationella uppdrag
  • Projektets överensstämmelse med utlysning inom EU:s program
  • Sökandes förmåga att framgångsrikt planera och driva EU-projekt

Utbetalning av stöd

För utbetalning av beviljat planeringsbidrag krävs att projektansökan når EU-kommissionen i tid, är korrekt ifylld och formellt giltig för behandling av kommissionens expertpaneler. För att Energimyndigheten ska betala ut stödet ska:

  1. En kopia av projektansökan till EU-kommissionen samt en kopia av EU-kommissionens mottagningsbevis skickas till Energimyndigheten
  2. En rekvisition av medel fyllas i och skickas till Energimyndigheten. (Blanketten finns till höger på sidan)

För mer information om utbetalning, se den villkorsbilaga som skickas med tillsammans med projektbeslutet.

Planeringsbidrag hos andra myndigheter

Svenska myndigheter ska främja deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Som stöd till svenska deltagares arbete med att förbereda och skriva en ansökan till Horisont 2020 erbjuds olika möjligheter till stöd. Information om respektive myndighets stöd finns på myndighetens webbplats.

Vinnova erbjuder resebidrag till små- och medelstora företag. Läs mer om resebidraget här. Företagen kan också få förstärkt hjälp av ett supportkontor, som ger kostnadsfri rådgivning vid arbetet med ansökan till Horisont 2020. Läs mer om supportkontoret här.