ERA-NET

ERA NET är en instrument, under EU-kommissionens ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020. Instrumentet stödjer samarbete mellan forskningsfinansiärer i olika länder och eller regioner.

Syftet är att stärka europeisk samverkan inom forskning och innovation och att på lång sikt öppna upp nationella program för deltagande av forskare från andra länder och därigenom bidra till rationalisering av insatser inom forskning och innovation i Europa.

Ett ERA-NET samlar forskningsfinansiärer inom ett visst område. De sätter en gemensam agenda och gemensamma mål. Med en gemensam budget genomförs sedan utlysningar tillsammans. Utlysningarna är öppna att söka för aktörer från de länder som står bakom utlysningen.

Genom deltagande i ett ERA-NETsamarbete ges forskningsfinansiärer möjlighet att förstärka sina egna satsningar. De kan erhålla bidrag från kommissionen med upp till 33 procent av den totala budgeten som deltagande medlemsstater och associerade länder och regioner avsätter och betalar ut till projekt inom den gemensamma utlysningen (calls).

ERA-NET främjar samarbetet och koordineringen av nationell och regional forskning för att uppnå ökad kvalitet och kostnadseffektivitet i sitt arbete. Genom deltagande i projekt under ERA-NET kan svenska deltagare initiera nya samarbeten och förstärka redan etablerade samarbeten med forskargrupper vid utländska lärosäten eller forskningsinstitut, liksom med nya utländska företag och institutioner som verkar för ett hållbart samhälle.

Energimyndighetens medverkan i aktiva ERA-NET samarbeten: