Bidrag för att planera EU-ansökningar

Arbetet med en projektansökan kan vara tidsödande. För att göra det möjligt för fler svenska aktörer att delta i EU-projekt ger Energimyndigheten stöd i form av ett så kallat planeringsbidrag. Planeringsbidragen gäller ansökningar för 2018 och 2019 års utlysningar.

Planeringsbidraget vänder sig till aktörer som är behöriga att ansöka om projekt inom EU:s program med energirelevans. Det kan till exempel vara universitet, högskola, institut, små och medelstora företag, kommuner och icke vinstdrivande organisationer. Projektförslagets energirelevans är viktig.

Även ansökningar till de gemensamma teknikinitiativen Bio-Based Industries (BBI) och Fuel Cells and Hydrogen (FCH) omfattas av möjligheten att söka planeringsbidrag (offentliga-privata partnerskap). Däremot gäller inte planeringsbidraget sådana partnerskapsprogram som har svensk finansiering såsom så kallade offentliga-offentliga partnerskap mellan EU-kommissionen och medlemsstaterna, inte heller medlemstatsgemensamma program bildade under Horisont 2020 (till exempel ERANET-cofund).

Aktuell utlysning

Vi tar just nu emot ansökningar om planeringsbidrag för de EU-utlysningar som är öppna. Ansökan om planeringsbidrag ska lämnas in senast sex veckor innan sista ansökningsdag till EU-kommissionen. Läs mer om utlysningen här.

Planeringsbidrag hos andra myndigheter

Svenska myndigheter ska främja deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Som stöd till svenska deltagares arbete med att förbereda och skriva en ansökan till Horisont 2020 erbjuds olika möjligheter till stöd. Information om respektive myndighets stöd finns på myndighetens webbplats.

Vinnova erbjuder resebidrag till små- och medelstora företag. Läs mer om resebidraget här. Små och medelstora företag kan också få förstärkt hjälp av ett supportkontor, som ger kostnadsfri rådgivning vid arbetet med ansökan till Horisont 2020. Läs mer om supportkontoret här.