RE:Source

RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, med Energimyndigheten som huvudansvarig myndighet och RISE Research Institutes of Sweden som programkoordinator.

Programmet ska öka ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom resurs- och avfallshantering och därmed bidra till resurseffektivitet inom näringsliv och samhälle, skapa nya affärsmöjligheter, stärkt konkurrenskraft och möta globala utmaningar.

Mänskligheten står inför megatrender som globalisering, urbanisering och demografiska förändringar som ger upphov till stora utmaningar såsom klimatförändringar, materialförsörjning, energiförsörjning och avgiftning. Programmet som både är branschöverskridande och tvärvetenskapligt möter dessa utmaningar. RE:Source är den första samordnade satsningen som fokuserar på området resurs- och avfallshantering och som samlar aktörer från både producenter och avfallsbolag.

Programmets vision för år 2030

Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall.

Programmets mål till år 2030

  • Innovationsprogrammet ska vara en välkänd, tillgänglig och växande mötesarena för innovationsområdet.
  • Nya tekniska lösningar och affärsmodeller för hållbar resurs- och avfallshantering är framgångsrikt tillämpade i samhälle och näringsliv.
  • Resultat och kunskap påverkar affärserbjudande, internationella standarder, miljömärkning, policyer och allmänhetens kunskap.
  • Utbildning inom resurs- och avfallshantering leder till expertis och branschkompetens i världsklass.
  • Betydligt högre svensk representation i internationella FoI-projekt.
  • Svenskt näringsliv exporterar tjänster och produkter i större utsträckning och har högre internationell närvaro.
  • Attraktiva jobb skapas inom innovationsområdet.

Länkar:

> Strategiska innovationsprogram

> RE:Source webbplats

Med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas

016-544 23 96
016-544 24 65