Avslutade satsningar

Bränsleprogrammen 2011-2017

Under 1 juli 2011 fram till 31 december 2017 genomfördes bränsleprogrammen Tillförsel, Omvandling och Hållbarhet som en sammanhållen satsning för en ökad och effektiv tillförsel och användning av biobränslen.

> Ta del av projekten från Bränsleprogrammen i Projektdatabasen

Fjärrsyn

Forskningsprogrammet Fjärrsyn pågick under tre etapper mellan åren 2006 och 2017. Syftet var att med forskningsinsatser stärka fjärrvärme och fjärrkyla och att uppmuntra konkurrenskraftig affärs- och teknikutveckling.

> Ta del av projekten från Fjärrsyn i Projektdatabasen

Samverkansprogram inom Energigasteknik 2013-2017

>Ta del av projekten inom Energigasteknik i Projektdatabasen

Kompetenscentrum Högtemperaturkorrosion (HTC)

Kompetenscentrum för högtemperaturkorrosion (HTC) har under 2014–2017 bedrivit industrirelevant forskning om högtemperaturkorrosion med inriktning på att förstå hur korrosion uppstår och vilka faktorer som påverkar.

> Ta del av de avslutade projekten inom HTC i Projektdatabasen

Samverkansprogrammet Materialteknik för termiska energiprocesser 2014-2018

Samverkansprogrammet Materialteknik för termiska processer har genomförts i samarbete med Elforsk AB. Forskningen i programmet handlade om att genom material- och processteknisk utveckling bidra till att förnybara bränslen och avfall effektivt kan användas för el- och värmeproduktion i termiska processer med hög bränsleflexibilitet, bra dellastegenskaper och minimal miljöpåverkan.

> Ta del av projekten för Materialteknik för termiska energiprocesser i Projektdatabasen

Waste Refinery 2011-2013

Programmet handlade om energiutvinning ur avfall och omfattade forskning och utveckling inom hela avfallskedjan – från insamling och sortering till minimering av emissioner och fasta restprodukter från olika behandlingstekniker.

> Läs mer om Waste Refinery