Biomassa för energi och material

Programmet Biomassa för energi och material har som mål att bidra till utfasningen av fossila råvaror i Sverige genom att ersätta dem med förnybara och hållbart producerade bioråvaror.

Användningen av bioråvaror i industrin ökar allt mer vid produktion av exempelvis textilfibrer, kemikalier, energibärare i industrin och drivmedel. Efterfrågan på biomassa från skog, åker och hav väntas därmed öka i framtiden.

Bakgrund

Användningen av fossila bränslen har minskat i Sverige, främst på grund av att vi använder förnybar energi för uppvärmning av bostäder och lokaler. Dock så används det fortfarande stora mängder kol, olja och naturgas i Sverige, främst för transporter och som råvara i industrin.

Merparten av de fossila bränslena går tekniskt sett att byta till förnybara bioråvaror, även de fossila bränslen som används i industrin för produktion av exempelvis kemikalier.

Varför behövs programmet?

  • Programmål och inriktning

    Programmet Biomassa för energi och material har som mål att:

    • Ersätta fossila råvaror i Sverige med förnybara råvaror
    • Använda restprodukter för högvärdesprodukter eller energiändamål.

    Inriktningen på programmet är att utveckla nya odlingssystem, utveckla och utvärdera metoder för att karaktärisera biomassaflöden, utveckla metoder för att producera biobränslen från primärproduktionens restströmmar samt demonstrera tekniska lösningar och affärsmodeller i praktiken. Programmet omfattar produktionssystem i skog, åker och hav.