Kompetenscentrum: Centre for Combustion Science and Technology (CECOST)

Kompetenscentrum Centre for Combustion Science and Technology (CECOST) behandlar grundläggande och tillämpad forskning inom förbränningsprocesser.

Förbränningsprocesser spelar en central roll i dagens energiintensiva samhälle för bland annat uppvärmning, kraftproduktion, framdrivning (transport och kommunikation), avfallshantering och industriprocesser. Både av miljömässiga och ekonomiska skäl är det av stor vikt att förbränningsteknik förbättras med avseende på utsläpp och verkningsgrad.

Syfte

Kompetenscentrum CECOST syftar till att ta fram ny kunskap för att förbättra förbränningsprocesser med avseende på bränsleeffektivitet och miljöpåverkan samt att utveckla mätmetoder och simuleringsmodeller. Verksamheten ska på lång sikt stödja svensk industris konkurrenskraft, minska negativ miljöpåverkan samt främja utvecklingen mot ett hållbart energisystem.

Mål

Det övergripande målet inom CECOST är att bygga upp och stärka kunskapen och kompetensen inom förbränningsområdet, såväl inom akademin som inom industrin. Med verksamhetens starka industriella relevans sker kompetens- och resultatöverföring till industrin snabbt och effektivt. Syftet är att förbättra förbränningsverkningsgraden och därmed minska energianvändningen med inriktning på förnybara bränslen och andra koldioxidreducerande strategier.Programmet ska leda till ökad konkurrenskraft för tillämpningar inom svensk förbränningsrelaterad industri genom att kunskap effektivt förs ut till industriintressenter samt att forskningsprojekten genererar kompetent arbetskraft inom området.

Budgetram

Den totala budgeten för kompetenscentrum CECOST under perioden 2014-2017 är 96 miljoner kronor varav Energimyndigheten stödjer med 32 miljoner kronor vilket utgör en tredjedel av kompetenscentrumets verksamhet.