Frågor och svar om batterier

Här nedan finns du svar på några vanliga frågor kring satsningen på den nya batterifabriken. Hittar du inte svaret eller vill veta mer är du välkommen att ringa oss.

Varför ska man satsa på batterier

Den påbörjade övergången från en oljebaserad energimodell till ett fossilfritt samhälle skapar ett ökat behov av batterier för elektrifiering av fordon, maskiner och farkoster. En ökande andel förnybar energiproduktion ger nya utmaningar i kraftnäten som i sin tur medför ett ökat behov av nya lösningar för att lagra elenergi.

Batterier är en av förutsättningarna för omvandlingen till ett hållbart energisystem och fossilfria transporter. Prisvärd, hållbar, storskalig och säker batteriteknik är en viktig del på vägen mot det fossilfria samhället.

Varför måste fabriken vara så stor?

För att leverera batterier till ett konkurrenskraftigt pris och med lågt miljöavtryck behövs skalfördelar av en stor anläggning. En långsiktig hållbar produktion med minimalt miljöavtryck kräver att man kan styra och optimera alla delar i värdekedjan, från råvarubrytning och återvinning till färdiga batterier.

Hur mycket pengar har Energimyndigheten bidragit med i projektet?

Energimyndigheten har hittills totalt beviljat stöd till företaget med 186 069 990 kronor. Det första stödet var till en förstudie för att utreda möjligheterna för storskalig batteriproduktion i norden. Efterkommande stöd har varit till affärsutveckling och av dessa pengar utgör 19 044 614 kronor ett lån som ska återbetalas. Det senaste stödet på 146 025 376 kronor är till pilotanläggningen i Västerås.

Vad har pengarna hittills använts till?

Pengarna har använts till att delfinansiera följande projekt:

- Projektet Förstudie till storskalig batteriproduktion i Sverige som pågick under tiden 2016-05-23 – 2016-12-31. Syftet med förstudien var att klarlägga nordens och Sveriges förutsättningar och möjligheter som etableringsort för globala investeringar i storskalig batteriproduktion.

- Projektet Storskalig batteritillverkning som pågår under tiden 2016-11-01 – 2018-04-30. Syftet med projektet är att ta fram en realiserbar utvecklingsplan för etablering av storskalig batteritillverkning.

- Projektet Northvolt Pilot Production Line  pågår under tiden 2018‑02‑01 – 2023‑12‑31. Projektet rör konstruktion, driftsättning och test av en pilotanläggning för tillverkning av litiumjonbattericeller. Pilotanläggningen ämnas fylla två syften,  dels att validera den vertikalt integrerade produktionsmodellen som karaktäriseras av processinnovationer och möjliggör en mer hållbar batteriproduktion med lägre koldioxidavtryck, dels att fungera som ett centrum för forskning och utveckling av hållbar och flexibel batteriproduktion.

 

 

 

Vad är det som är unikt med satsningen?

Några nyckelfaktorer ger denna satsning ett lägre miljöavtryck och lägre produktionskostnader jämfört med befintlig kommersiell batteriproduktion på
andra platser:

- Tillgången till koldioxidneutral el innebär att koldioxidbelastningen för batteriernas energiintensiva produktion kan sänkas.

- En tät integration mot utvecklingen av förbättrade återvinningsprocesser möjliggör på sikt cirkulära materialflöden och ett hållbarare resursutnyttjande.

- En vertikal integrering, det vill säga att man inom företaget kommer att hantera fler steg från råvara till färdig produkt än vad som är normalt vid batteritillverkning,  möjliggör en optimerad produktion och sänkta totalkostnader.

- Vårt relativt låga elpris ger lägre tillverkningskostnader

Vilka är riskerna?

Att etablera storskalig tillverkning av denna typ av komplicerade produkter så som planeras innebär betydande affärsmässiga risker, exempel på risker som identifierats är:

- att företaget inte hittar full finansiering till projektet

- att man inte lyckas knyta de strategiska partnerskap som kommer att bli nödvändiga för genomförandet

- att kostnader för råvaror, arbetskraft och energi utvecklas i en ogynnsam riktning

- att utvecklingen av marknaden för energilager inte utvecklas som prognosticerat

- att kompetensförsörjningen blir en begränsande faktor

Hur säkert är det att det här kommer bli av?

Syftet med myndighetens finansiering är delvis att den ska användas till att hantera och reducera några av riskerna  i möjligaste mån (se vidare i frågan Vilka är riskerna). Vår förhoppning är naturligtvis att projektet ska resultera i en nordisk storskalig tillverkning av batterier, men det finns inga garantier för detta.

Varför är staten med och finansierar projektet?

Energimyndigheten bedömer att det utan statligt stöd är mycket sannolikt att projektet inte blir av eller blir kraftigt försenat.

På vilka andra sätt satsar Energimyndigheten på batteriområdet?

Batteriteknik har stor potential inom en mängd områden. Energimyndigheten stöder forskning, utveckling och demonstration med koppling till batterier både inom ett antal forskningsprogram och som av enskilda satsningar. Nedan är exempel på de viktigaste programmen:

- Inom Batterifondsprogrammet stöds generell och långsiktigt inriktad forskning kring både utveckling och återvinning av batterier.

- Programmet SamspEl stöder forskning och innovation kring lagring i elnätsapplikationer.

- FFI energi och miljö stöder forskning och utvecklingkring elektrifierade fordon.

- Inom Swedish Electromobillity Center stöds fordonsrelaterad batteriforskning.