Smart elnät i stadsmiljö i Norra Djurgårdsstaden 2012-2015

"Smart elnät i stadsmiljö i Norra djurgårdstaden" är ett pilotprojekt där en forsknings- och utvecklingsplattform skapas inom smarta elnät.

Plattformen ger möjlighet att studera ett system innehållande 170 nya lägenheter utrustade med systemlösningar för elanvändning relaterat till inomhusklimat, belysning, smarta vitvaror och laddning av elbilar samt visualisering av lokal elproduktion från solceller. Tillsammans med modern teknik i elnätet, som nya kommunikationslösningar och smarta substationer, kombineras känd teknik på ett nytt sätt till ett system i stor skala. Med ett sådant system på plats ges möjligheter att testa helt nya driftmodeller där användarsidan har en aktiv roll vilket möjliggör större mängder förnybar el i systemet, större leveranssäkerhet, lägre underhållskostnader, minskade nätförluster och en ökad konsumentmakt.

Projektdeltagarna har tidigare genomfört en förstudie, delfinansierad av Energimyndigheten. I förstudien identifierades olika testscenarion för bland annat aktiv kundmedverkan och optimerad nätdrift. I det aktuella projektet genomförs nödvändiga steg för att testa och utvärdera dessa delscenarion. Delar av det aktuella projektet bygger också direkt vidare på ett pågående forsknings- och utvecklingsprojekt som sökt och beviljats delfinansiering hos Vinnova (Aktiva huset i den hållbara staden).

Beviljat stöd

Energimyndigheten finansierar projektet med cirka 45 miljoner kronor av en budget på totalt 183,5 miljoner kronor.