Demonstrationsprojektet HiWave

Vågkraft är ett område med stor potential, där en betydande förnybar energiresurs finns tillgänglig om en robust och ekonomiskt effektiv lösning kan tas fram.

En stor utmaning med en växande andel intermittenta energikällor är att balansera elnäten, och för detta kan en mix av sol-vind-hav med olika dygns, säsongs- och vädervariationer underlätta.

Vågkraft har relativt bra förutsägbarhet och säsongsvariationen svarar väl mot konsumtionen av el på nordliga breddgrader. Energitätheten är betydligt högre än för vind och sol, vilket ger förutsättningar att absorbera en hög effekt med relativt små enheter.

Projektet syftar till att med havstester i skala 1:2 verifiera samma prestanda som visats i tidigare tester i mindre skala. Resultaten från projektet kommer ligga till grund för beslut om nästa fas med pilot i fullskala.

CorPower Ocean adresserar utmaningen med kostnadseffektiv utvinning av el från havsvågor på ett nytt sätt. Tekniken har sin grund i MD PhD Stig Lundbäcks forskning kring hjärtats pump- och styrfunktioner från 1980-talet. Den enkelriktade pumprörelsen i hjärtat, med hydraulisk lagrad returrörelse har inspirerat vågkraftverkets konstruktion.

Beviljat stöd

Energimyndigheten har beviljat stöd till förstudie samt projektet med en total stödsumma på 22 miljoner kronor för perioden 2014-2017.

Förstudien, delfinansierad av Energimyndigheten, resulterade i den konkreta projektplan som ska genomföras i aktuellt projekt.