Massa- och pappersindustrins energianvändning – forskning och utveckling 2015-2019

Energiutvecklingsnämnden beslutade i november 2014 att avsätta 110 miljoner kronor till programmet. Programmet pågår från 1 januari 2015 till 31 december 2019.

Mål

Det övergripande målet med programmet är att utveckla och tillämpa processer, metoder och verktyg som leder till effektivisering av energikrävande steg i produktionen och därmed uppnå en minskad användning av primärenergi i samhället. Som övergripande mål ingår också att ta fram nya energieffektiva och värdeskapande produkter som baseras på skogsråvara.

Forsknings-, utvecklings- och teknikområden

Programmets forskningsområden är framtagna tillsammans med representanter från massa- och pappersindustrin. Områdena är viktiga för att nå programmets mål och vision. Programmet omfattar projekt från grundläggande forskning till mindre demonstrationer.

Följande forskningsområden ingår i programmet:

  • Utveckling av processer och produkter för ökad energi- och resurseffektivitet
  • Effektivt utnyttjande av råvaror och restprodukter, samt ökad användning av överskottsenergier
  • Samspel mellan tekniker och processer/produktionssteg inom industrin
  • Organisation och arbetssätt för energieffektivisering