EU:s innovationsfond

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ koldioxidsnål teknik. Den första utlysningen planerar att öppnas år 2020.

Bakgrund

Den förordning som styr genomförandet av EU:s innovationsfond beslutades i februari 2019. EU-kommissionen arbetar nu för att förbereda den första utlysningen i mitten av 2020. Efter 2020 planeras för återkommande utlysningar fram till 2030.

Grundläggande information om EU:s innovationsfond

Det huvudsakliga syftet för projekten bör vara att kunna verifiera undvikandet av/en minskning av växthusgasutsläpp.

Mål för EU:s innovationsfond:

 1. Att stödja projekt som demonstrerar mycket innovativa tekniker, processer eller produkter, som är tillräckligt mogna och som har en betydande potential att minska utsläpp av växthusgaser.
 2. Att erbjuda finansiellt stöd som är skräddarsytt för de stödberättigade projektens marknadsbehov och riskprofiler, och samtidigt locka ytterligare offentliga och privata medel.

EU:s innovationsfond fokuserar på följande områden

 • Innovativa koldioxidsnåla teknologier och processer i energiintensiva industrier
 • Infångning och användning av koldioxid
 • Byggnation och drift av infångning och lagring av koldioxid
 • Innovativ produktion av förnybar energi
 • Energilagring

Form av stöd

Stöd från innovationsfonden till projekten kan delas ut främst som bidrag eller bidragande delar till blandfinansieringsinsatser.

Relevanta kostnader

Bidrag ges för upp till 60 procent av de merkostnader som bärs av projektets initiativtagare som ett resultat av tillämpningen av den innovativa teknik som används för att minska eller undvika utsläppen av växthusgaser. Relevanta kostnader för ett småskaligt projekt (som inte överstiger 7 500 000 euro) är de totala kapitalkostnaderna för det berörda projektet. 

Ansökningsprocess

Ansökningsprocessen sker i två steg. Först genom en intresseanmälan och sedan en fullständig ansökan.

Ansökan görs direkt till EU och behöver inte gå via Energimyndigheten.

Urvalskriterier

 • Potential att undvika utsläpp av växthusgaser
 • Grad av innovation
 • Mognadsgrad
 • Teknisk potential och marknadspotential för bredare tillämpning eller reproducerbarhet eller framtida kostnadsminskning
 • Kostnadseffektivitet

Projektutvecklingsstöd

Ges i form av bidrag till projekt som inte har tillräcklig mognadsgrad med upp till 100 procent av relevanta kostnader.

 • Förbättring och utveckling av projektets dokumentation, eller av komponenter i projektets utformning, i syfte att säkerställa att projektet har en tillräcklig mognadsgrad.
 • Bedömning av projektets genomförbarhet, inbegripet tekniska och ekonomiska studier.
 • Rådgivning om projektets finansiella och rättsliga struktur.
 • Kapacitetsuppbyggnad för projektets initiativtagare.

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten deltar i en rådgivande expertgrupp som består av representanter från branscher, EU:s medlemsstater, associerade länder och EU-kommissionen. EU-kommissionen har också anlitat konsulter till hjälp för att förbereda den första utlysningen. Konsulterna ska bland annat samla exempel från verkligheten och testa olika metodologier för att undersöka möjligheten att använda sig av dessa.    

Om du har frågor om EU:s innovationsfond kan du kontakta oss på: eusinnova...@energimyndigheten.se