Horisont Europa

Programmet Horisont Europa bidrar till genomförandet av EU:s politik på bland annat klimat, energi- och mobilitetsområdet.

Horisont 2020 har under 2014-2020 gett stöd till forskning, utveckling, innovation och demonstration, så väl som till mer marknadsnära åtgärder som t.ex. projekt inom policyutveckling, kapacitetsuppbyggnad, beteendeförändring och tillgång till olika typer av finansiella instrument.

Horisont Europa tar vid där Horisont 2020 slutar. Horisont Europa blir EU:s ramprogram för forskning och innovation 2021-2027. 

Den totala budgeten för Horisont 2020 var runt 80 miljarder euro, och för Horisont Europa blir den ca 95 miljarder euro. För kluster 5 och områdena klimat, energi och mobilitet är budgeten ca 15 miljarder euro. 

Kluster 5 är indelat i sex stycken så kallade 'Destinations':

  1. Climate sciences and responses
  2. Cross-sectoral solutions for the climate transition
  3. Sustainable, secure and competitive energy supply
  4. Efficient, sustainable and inclusive energy use
  5. Clean and competitive solutions for all transport modes
  6. Safe Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods

Utlysningarna hittar du i EU-kommissionens Funding & Tenders portal. Utlysningarna öppnar och stänger vid olika datum. Denna information hittar du i respektive utlysning i Funding & Tenders Portal eller i arbetsprogrammet. Mer information och stöd kan man också få via EU-kommissionens myndighet CINEA European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency som arbetar med utlysningar och handlägger ansökningar och projekt.

Bli utvärderare av ansökningar

EU-kommissionen söker oberoende experter för att utvärdera ansökningar till Horisont Europa. Erfarna forskare, akademiker, specialister från näringslivet, offentlig sektor och personer med stor kännedom om innovation välkomnas att ansöka. Är du intresserad av att bli expert för att utvärdera ansökningar registrera din ansökan hos EU-kommissionens Funding & Tenders Portal.

Energimyndighetens roll

Det huvudsakliga ansvaret för programmet ligger hos Vetenskapsrådet och VINNOVA. Energimyndigheten deltar i rollen som expert i arbetet i programkommittén för det kluster där klimat, energi och mobilitet ingår och klustret där bioekonomi ingår. I programkommittén möts EU-kommissionen och medlemsstaterna. I programkommittén utformas innehåll och arbetsprogram med utlysningar. Det finns även en svensk referensgrupp som har uppgift att se till att svenska intressenters behov tas tillvara i Horisont Europa. Energimyndigheten ansvarar även för spridning av information om programmets innehåll och utlysningar till svenska aktörer inom områdena klimat, energi och mobilitet.

Frågor?

Har du frågor om din ansökan, om ramprogrammet och dess olika delar, kontakta Mimmi Magnusson på VINNOVA eller Lisa Lundmark på Energimyndigheten.

För juridiska och finansiella frågor, kontakta Gwendolyn Schaeken på VINNOVA.

Har du synpunkter och inspel till klustret för klimat, energi och mobilitet? Kontakta Lisa Lundmark eller till bioekonomi kontakta Michael Novotny.

Ansvariga myndigheter och personer för områdena i kluster 5

     
Område Myndighet

Nationella kontaktpersoner

(råd och stöd för inför ansökan och deltagande)

Klimat 

Vinnova

Formas

Mimmi Magnusson

 

Energi

Vinnova

Energimyndigheten

Mimmi Magnusson

Lisa Lundmark 

Mobilitet Vinnova  Annika Strömdahl