Swedish Electromobility Centre (SEC)

Svenskt el- och hybridfordonscentrum (SHC) grundades av Energimyndigheten 2007 i partnerskap med svensk fordonsindustri och akademi. Februari 2017 bytte SHC namn till Swedish Electromobility Centre (SEC). Under de senaste åren har kompetenscentret breddats och gått från att främst beröra fordonskomponenter till att se till hela fordonet och tillhörande laddinfrastruktur. Samtidigt har dessa frågor vuxit i betydelse för samhället. Namnbytet speglar utvecklingen och förtydligar centrumets roll som nav för forskning och utveckling inom elektromobilitet i Sverige.

SEC:s uppdrag är främst att ta fram strategiskt viktig kunskap och kompetens inom el- och hybridfordonsområdet och därigenom fungera som stöd och samarbetspartner för svensk fordonsindustri. Det är också viktigt att centrumet företräder en helhetssyn på problemområdet för att möta kraven från miljö och samhälle. SEC ska därför bedriva industriellt och samhälleligt motiverad forskning inom el- och hybridfordonsteknik samt tillhörande infrastruktur för laddning. SEC:s centrala uppgift är att utveckla och optimera befintliga och kommande tekniklösningar gällande energitillförsel, energilagring och framdrivning till kommersiellt konkurrenskraftiga och energieffektiva el- och hybridkoncept med låg miljöpåverkan. Målsättningen kräver forskningsinsatser vilka berör drivlinan och dess komponenter och styrsystem liksom infrastruktur och fordonets förmåga att utnyttja infrastrukturen.

SEC:s forskning berör fem temaområden:

  • Systemstudier och metoder,
  • elektriska maskiner, drivsystem och laddning
  • energilagring (inklusive bränsleceller)
  • elektromobilitet i samhället
  • Samverkan mellan fordon och elnätet.

SEC ger också doktorandkurser och kommer även under etapp IV att leda ett doktorandnätverk inom området. SEC:s aktiviteter bidrar till att effektivisera fordonsflottan och minska utsläpp av växthusgaser och gör SEC till en aktör i nationella och internationella sammanhang som rör elektrifiering av fordon SEC:s fjärde etapp löper över fyra år med start 1 juli 2019 till 2023

Syfte

Syftet med centrumet är att vara en nationell och internationell resurs för forskning, utveckling och utbildning inom el- och hybridfordonsområdet.

Mål

SEC:s mål är att skapa en nationellt och internationellt erkänd kunskaps och forskningsplattform inom el- och hybridfordonsområdet, utifrån vilken bedrivs industriellt och samhälleligt motiverad forskning och utbildning, och som fungerar som stöd och naturlig samarbetspartner för företagen inom branschen.

Budgetram

Budgetramen för programmet uppgår till 54 MSEK per helår, varav Energimyndighetens del utgör 18 MSEK per helår. Totalt för centrumet ger detta 216 MSEK för hela etappen.