Förnybara drivmedel och system 2014-2017

Forskningsprogrammet Förnybara drivmedel är ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och Energimyndigheten och Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, f3.

Programmet ska bidra med analyser som kan ligga till grund för vetenskapligt underbyggt beslutsstöd och ökad systemförståelse hos politiker, myndigheter, industri och andra organisationer i frågor som rör förnybara drivmedel.

Intresset för förnybara drivmedel har ökat dramatiskt under den senaste 20-årsperioden i Sverige och omvärlden. Klimatfrågan, miljöengagemang och ökande oljepriser har varit drivkrafter för detta. Det finns dock ett stort antal alternativa förnybara drivmedel till transportsektorn. Varje drivmedel kan produceras på ett flertal olika sätt och under olika förutsättningar vilka medför olika prestanda när det gäller till exempel energieffektivitet, växthusgasutsläpp och kostnader. Utvecklingen av styrmedel, diskussioner kring hållbarhetskriterier och nyttan ur miljösynpunkt samt att vissa alternativ har ifrågasatts kraftigt har inneburit en hög osäkerhets- och risknivå för såväl myndigheter, politiska instanser och industri.

Om f3

F3 är ett nationellt centrum som bildades år 2010 med stöd från Energimyndigheten. Syftet med centrumet är att öka kunskapen om förutsättningarna för att försörja ett framtida transportsystem med förnybara och hållbara drivmedel. Centrumets parter består av representanter från akademin, forskningsinstitut och industri.

Budgetram

Den totala budgetramen är 44 miljoner kronor där Energimyndigheten bidrar med 22 miljoner kronor. Programmet pågår under perioden 2014-2017.